Bure har vänt storförlust till vinst

Publicerad 2007-11-21 09:10

Bure Equity redovisar ett nettoresultat på 43,9 miljoner kronor för koncernen fjärde kvartalet (-53,7). Per aktie blev resultatet 0:05 kronor efter full utspädning (-0:16).

I resultatet ingår exitvinster om 11,7 miljoner kronor netto (4,4) samt resultatandelar i intresseföretag om 30,7 miljoner kronor (-13,3).

Rörelseresultatet blev 117 miljoner kronor (-45,6).

Nettoomsättningen uppgick till 1.575 miljoner kronor (1.021).

Det egna kapitalet uppgick till 1:58 kronor per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).

Moderbolagets resultat efter skatt uppgick ill 123 miljoner kronor (57,6).

För helåret 2004 redovisar Bure på koncernnivå ett nettoresultat på -16,0 miljoner kronor (-187) och en omsättning på 5.785 miljoner kronor (3.768). Exitvinster ingick i helårsresultatet med netto 127 miljoner kronor (218).

Moderbolagets nettoresultat för 2004 uppgick till 179 miljoner kronor (74,6). Nedskrivningar gjordes med 36,1 miljoner (154), medan reverseringar ingick med 202 miljoner kronor (296).

Stämma hålls den 26 april.

(Direkt)