BULTEN: SVÅRT BEDÖMA OMFATTNING AV PÅVERKAN FRÅN HALVLEDARBRIST

2021-07-13 08:43:30

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den successiva återhämtning som präglat den globala fordonsmarknaden sedan andra halvåret 2020 avbröts under det andra kvartalet. Bristen på halvledare är nu en tydligt hämmande faktor för produktionen i hela fordonsindustrin, vilket både Bulten och branschkollegor flaggat för tidigare.

Det skriver vd Anders Nyström i delårsrapporten på tisdagsmorgonen.

"Den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark men fordonsproduktionen kan för närvarande inte hålla jämn takt med efterfrågan", kommenterar han.

Den brist på halvledare som har orsakat störningar i kundernas produktion förväntas fortsätta under andra halvåret av 2021 och i viss mån påverka Bulten.

"Omfattningen på påverkan är dock svår att överblicka i dagsläget. Kundernas ambition är att snarast möjligt hämta upp förlorad produktion och Bulten måste därför i dagsläget öka lagerhållningen för att ha en beredskap för ökade kundavrop. Detta har en viss negativ inverkan på rörelsekapitalet", skriver Bulten.

Under kvartalet steg Bultens nettoomsättning med över 100 procent, men då var jämförelsekvartalet hårt drabbat av pandemin. Jämfört med det första kvartalet 2021, som var mer representativt för Bultens förmåga i en normaliserad marknad, minskade nettoomsättningen med 17,5 procent på grund av produktionsbortfall hos kunder under kvartalet, heter det.Direkt-SE