Bufab Group: Delårsrapport januari - juni 2021

2021-07-13 07:00:00

Stark tillväxt och högsta rörelseresultatet någonsin

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 40 procent till 1 431 (1 022) MSEK. Den organiska tillväxten
  var 44 procent och orderingången var klart högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 185 (92) MSEK och rörelsemarginalen till 12,9 (9,1) procent
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 76 (116) MSEK
 • Resultatet per aktie ökade med 156 procent till 3,18 (1,24) SEK
 • Bufab uppnådde återigen sin högsta omsättning och rörelsevinst i ett enskilt kvartal någonsin
 • Rekryteringen av ny vd och koncernchef fortskrider som planerat och befinner sig i ett slutskede.
  Styrelsen har utsett Johan Lindqvist till tillförordnad vd och koncernchef från den 1/9 2021 och fram till dess att permanent vd och koncernchef har tillträtt

Januari - juni 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 22 procent till 2 854 (2 337) MSEK. Den organiska tillväxten
  var 26 procent och orderingången var klart högre än nettoomsättningen
 • Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 362 (218) MSEK och rörelsemarginalen 12,7 (9,3) procent
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 172 (201) MSEK
 • Resultatet per aktie ökade med 83 procent till 6,49 (3,54) SEK


Koncernen i sammandrag

 Kvartal 2Δ Jan-JunΔ12 mån
rullande
Helår
MSEK20212020%20212020%2021/202020
Orderingång1 526987553 0072 308305 5254 827
Nettoomsättning1 4311 022402 8542 337225 2734 756
Bruttoresultat39325852790609301 4331 252
%27,425,2 27,726,1 27,226,3
Rörelsekostnader-208-16526-428-39110-809-771
%-14,5-16,2 -15,0-16,7 -15,3-16,2
Rörelseresultat (EBITA)1859210136221866625482
%12,99,1 12,79,3 11,810,1
         
Rörelseresultat1788510934920371596452
%12,48,3 12,28,7 11,39,5
Resultat efter skatt1244617024313284410299
Resultat per aktie, SEK3,181,241566,493,548310,998,04


VD-kommentar

Den starka efterfrågan fortsatte in i det andra kvartalet 2021 och vi uppnådde igen vår högsta omsättning och rörelsevinst någonsin. Den goda utvecklingen skall ses mot en bakgrund av en stark efterfrågan, men också av en mycket utmanande operativ situation.

Den starka efterfrågan som återkom i slutet av 2020 ökade ytterligare under kvartalet. Utvecklingen återspeglas i samtliga affärsenheter och samtliga marknader. Våra kunder, som i mitten av 2020 hade en låg takt i sin tillverkning och nedtryckta prognoser, har på bred front överraskats av styrkan i efterfrågan sedan slutet av 2020, vilket har lett till kraftigt ökade tillverkningstakter och -prognoser, samt till mycket låga lagernivåer i alla led. Självklart har detta också påverkat oss, då vi just nu arbetar med en mindre arbetsstyrka relativt volym jämfört med för ett år sedan. Utvecklingen omfattar de flesta industrier, men är naturligtvis särskilt uttalad för kunder vars efterfrågan har påverkats positivt av pandemin, t ex medicinteknik, köks- och badrumsutrustning samt friluftsliv. Vi har inte sett tecken på någon avmattning, utan noterar tvärtom en orderingång i kvartalet som kraftigt överstiger nettoomsättningen.

Den starka efterfrågan har resulterat i en mycket god tillväxt. Relativt det svaga andra kvartalet 2020 var den organiska tillväxten hela 44 procent, men tillväxten var god även relativt 2019 och det första kvartalet i år.

Den höga tillväxten skapar också svårigheter, dels i form av en väldigt ansträngd försörjningskedja och dels ökade priser på råmaterial och transporter. Försörjningskedjan för den tillverkande industrin i hela världen (men särskilt i Europa och Nordamerika) brottats med ytterst allvarliga flaskhalsar inom råmaterial, komponenttillverkning och transporter. Vi har god insyn i dessa problem på grund av vår mycket breda kundbas som täcker de flesta geografier och industrier. Bufab har inte upplevt en liknande situation någonsin. Dessa flaskhalsar skapar osäkerhet och merarbete i hela försörjningskedjan. Vidare har obalanserna i försörjningskedjan resulterat i mycket kraftiga prisuppgångar på råmaterial och komponenter, och ännu större prisökningar på transporter.

Mot denna bakgrund är det särskilt glädjande att Bufab har lyckats bibehålla goda leveranser, en stabil bruttomarginal och en mycket låg kostnadsnivå. Hela industrin har drabbats av produktionsstörningar i kvartalet, men endast ytterst sällan på grund av Bufab. Vi har liksom alla andra drabbats av stora prisökningar på komponenter sedan slutet av 2020, men har hittills lyckats kompensera dessa med prisökningar mot kund.

Vårt starka fokus på att alltid upprätthålla kundernas produktion har orsakat väldigt mycket merarbete i hela organisationen. Tack vare underliggande effektivisering och vår ökande digitalisering har vi hanterat dessa utmaningar med väsentligt färre anställda. Sammantaget redovisar vi en mycket god rörelsemarginal, vilken delvis drivs av ett mycket högt kapacitetsutnyttjande, samt av allmänt låga kostnader under pandemin. Utmaningen framöver blir att möta normaliseringen av kostnadsnivån med ytterligare ökad produktivitet och att upprätthålla leveransprecisionen trots flaskhalsar, samt att genomföra ytterligare betydande prishöjningar.

Den goda utvecklingen skapar tillförsikt i organisationen och vi fortsätter därför att investera långsiktigt, till exempel genom ytterligare utveckling av vår säljkår och vår våra kundrelationer. Vår marknadsandel fortsätter att öka. Vi har också fler potentiella förvärv i pipeline, vilket vi kan tillåta genom vår starka balansräkning.

Under hösten lämnar jag VD-posten på Bufab efter nästan tio år. Bufab är ett väldigt fint bolag med en fantastisk affärsmodell och entreprenörsanda i hela teamet av 1 300 ”Solutionists”. Vårt fokus har varit att skapa lönsam tillväxt på ett hållbart sätt, och att hela tiden bygga ett starkare bolag. Arbetet har gett goda finansiella resultat: stark tillväxt och en ökning av rörelsevinsten med 17 procent om året. Vi har ambitiösa mål för lönsam tillväxt och ökad hållbarhet framöver. Det är därför ett bra tillfälle att lämna över rodret till en efterträdare som kan ta Bufab till nästa nivå.

Mest glad och stolt är jag över hela teamet på Bufab som nu som alltid har gjort ett fantastiskt arbete. Stort tack till er alla!

Jörgen Rosengren
VD och koncernchef


Telefonkonferens

En telefonkonferens kommer att hållas den 13 juli 2021 kl 08.00 CET. Jörgen Rosengren, VD & koncernchef samt Marcus Söderberg, CFO kommer att presentera resultatet. Konferensen kommer att hållas på engelska.

För att delta i konferensen, använd något av följande telefonnummer; +44 (0) 2071 928000, Storbritannien 08 445 718 892, Sverige 08 506 921 80 alt USA 16315107495. Konferenskod: 4178014.

Vänligen ring 5-10 minuter innan konferenssamtalet, eftersom en kort registrering är nödvändig.


Kontakt

Jörgen Rosengren
CEO
+46 370 69 69 00
jorgen.rosengren@bufab.com

Marcus Söderberg
CFO
+46 370 69 69 66
marcus.soderberg@bufab.com


Denna information är sådan information som Bufab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl 7.00 CET.


Bufab AB (publ) Box 2266 331 02 Värnamo, org nr 556685-6240
Tel 0370 69 69 00 Fax 0370 69 69 10
www.bufab.com

Bilaga


GlobeNewswire