Bufab Group: Beslut vid årsstämman i Bufab AB

2022-04-21 15:00:00

Bufab AB (publ)

PRESSMEDDELANDE, Värnamo 21 april 2022


Vid Bufabs årsstämma som hölls idag den 21 april 2022 fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, vinstdisposition samt ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 3,75 kronor per aktie med den 25 april 2022 som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 28 april 2022. Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse, styrelsearvode och revisor
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet av stämman valda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, enligt valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 650 000 kronor till styrelsens ordförande och 290 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Som ersättning för utskottsarbete beslutades att ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 60 000 kronor vardera samt att ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 10 000 kronor vardera.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Bengt Liljedahl, Hans Björstrand, Johanna Hagelberg, Eva Nilsagård, Anna Liljedahl, Per-Arne Blomquist och Bertil Persson, alla för tiden intill nästa årsstämma. Bengt Liljedahl omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, om omval av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som huvudansvarig revisor, att ersättas enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning
I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman om principer för utseende av valberedning och dess arbete, vilka motsvarar de tidigare gällande principerna.

Ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram baserat på köpoptioner för VD, ledande befattningshavare och vissa andra nyckelpersoner inom koncernen. Programmet ska omfatta högst 200 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,5 procent av totala antalet aktier i bolaget. Priset för köpoptionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde vid förvärvstillfället. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i Bufab under perioden från och med den 15 maj 2025 till och med den 15 november 2025. Förvärvspriset per aktie ska motsvara 115 procent av det volymvägda medeltalet av stängningskurserna för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som infaller före styrelsens beslut om tilldelning av köpoptionerna.

I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kan styrelsen besluta att en subvention i form av bruttolönetillägg ska utgå till deltagarna, vilken förutsätter att deltagarna i juni 2025 kvarstår i sin anställning och fortfarande innehar köpoptioner. Subventionen får maximalt motsvara det pris som har betalats för köpoptionerna. För att säkerställa Bufabs leverans av aktier beslutades även att bemyndiga styrelsen att återköpa högst 200 000 aktier i bolaget, samt godkändes överlåtelse av upp till 200 000 av bolagets återköpta aktier till deltagarna i bolagets incitamentsprogram.

Bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Söderberg, CFO, Bufab Group, Tel: 0370-69 69 66

Om Bufab
Bufab AB (publ), org nr 556685-6240, är ett handelsföretag som erbjuder sina kunder en helhetslösning som Supply Chain Partner för inköp, kvalitetssäkring och logistik av C-Parts (skruvar, muttrar etc). Bufabs kunderbjudande Global Parts Productivity™ syftar till att förbättra produktiviteten i kundernas värdekedja för C-Parts.

Bufab startades 1977 i Småland och är idag ett internationellt bolag med verksamhet i 28 länder. Huvudkontoret ligger i Värnamo och Bufab har cirka 1 750 anställda. Bufabs omsättning uppgick de senaste 12 månaderna till 6,5 miljarder SEK och rörelsemarginalen till 11,8 procent. Bufab-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”BUFAB”. För mer information se www.bufab.com.

Bilaga


GlobeNewswire