EQT VIII lägger bud på Karo Pharma motsvarande 36,90 kr per aktie, vilket ger ett värde om 5.973 miljoner kr.

Budet motsvarar en premie om 25,3 procent för aktierna jämfört med stängningskursen 29,45 kr för aktien i fredags. Budpremien sett till de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet uppgår till drygt 17 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen i Karo Pharma har enhälligt rekommenderat bolagets aktieägare att acceptera erbjudandet.

Anders Lönner, styrelseordförande i Karo Pharma, och Per-Anders Johansson, styrelseledamot i Karo Pharma, som tillsammans representerar cirka 13,6 procent av samtliga utestående aktier och röster i bolaget, har uttryckt sitt stöd för, och har meddelat att de avser att acceptera, erbjudandet.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 13 november 2018 till och med den 10 december 2018.

Fullföljande av erbjudandet är, bland annat, villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Karo Intressenter blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Karo Pharma och att ingen annan offentliggör ett erbjudande om förvärv av aktier i Karo Pharma på villkor som är mer förmånliga för aktieägarna än erbjudandet.

Budet lägger EQT VIII via bolaget Karo Intressenter. Varken Karo Intressenter eller EQT VIII äger eller kontrollerar några aktier i Karo Pharma och har inte heller förvärvat några aktier eller några andra finansiella instrument i Karo Pharma under de senaste sex månaderna före det att erbjudandet offentliggjordes.