Rapporter 1,36 miljarder euro. Där har ni Nordeas resultat för andra kvartalet.

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.361 miljoner euro för det andra kvartalet 2022. Analytikerna hade i genomsnitt förväntat sig 1.200 miljoner euro enligt Infronts sammanställning av 25 analytikers prognoser.

Räntenettot blev 1.308 miljoner euro, vilket kan jämföras med väntade 1.310 miljoner euro.

Provisionsnettot summerade till 838 miljoner euro, jämfört med snittestimatet på 847 miljoner euro.

De totala intäkterna summerade till 2.444 miljoner euro.

Nordeas räntenetto under det andra kvartalet 2022 blev 1.308 miljoner euro, jämfört med just 1.308 miljoner euro i det första kvartalet.

Utfallet var i linje med analytikerprognossnittet på 1.310 miljoner euro enligt Infronts sammanställning.

”Högre utlåning, förbättrade inlåningsmarginaler och fler räntedagar påverkade räntenettot positivt medan lägre utlåningsmarginaler, inklusive en lägre positiv effekt från Europeiska centralbankens riktade långfristiga refinansieringsprogram, påverkade negativt”, skriver Nordea i rapporten.

Bankens provisionsnetto på 838 miljoner euro var något lägre än analytikernas snittprognos på 847 miljoner euro. Utfallet var också lägre än provisionsnettot på 870 miljoner euro i det första kvartalet.

”Avgifts- och provisionsnettot minskade med 4 procent till följd av lägre intäkter från sparande och placeringar. Detta uppvägdes delvis av högre intäkter från betalningar och kort.”, skriver Nordea.

Nordeas bolånevolymer steg under det andra kvartalet med 6 procent och banken ökade sina marknadsandelar i hela Norden.

Det skriver Nordeas vd Frank Vang-Jensen i bankens delårsrapport.

”Aktiviteten på de nordiska bostadsmarknaderna saktade ner till följd av ökad ekonomisk osäkerhet och accelererande räntehöjningar. Efterfrågan från kunderna är emellertid fortsatt på historiskt höga nivåer”, skriver Nordeachefen.

Vad gäller efterfrågan på företagslån, i synnerhet bland stora företag, har den enligt honom ökat.

”Utlåningen till stora företag ökade med 16 procent och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent”, kommenterar Frank Vang-Jensen.

Nordeas styrelse har godkänt ett program för återköp av aktier till ett värde av upp till 1,5 miljarder euro, efter att ha fått europeiska centralbanken ECB:s godkännande, något som tillkännagavs den 8 juli.

Programmet inleds omkring den 20 juli. Syftet med återköpen är att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och förbättra avkastningen till aktieägarna genom att minska Nordeas kapital, heter det.

Villkoren är bland annat att Nordea kan återköpa högst 350.000.000 aktier, vilket motsvarar cirka 9,3 procent av alla aktier i bolaget, förutsatt att maxbeloppet på 1,5 miljarder euro inte överskrids.

Innan det tredje återköpsprogrammet inleds innehar Nordea 6.073.651egna aktier för ersättningsändamål.

”Nordea upprätthåller en effektiv kapitalstruktur och fortsätter att dela ut överskottskapital till aktieägarna i framtiden, i linje med sin kapital- och utdelningspolicy”, heter det.