Bedrägerier Ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att antalet bedrägerier generellt sett har minskat under första halvåret i år. Däremot syns en kraftig ökning av faktura- och annonsbedrägerier.

Brås statistik avser brottslighet som anmälts under det första halvåret 2021. Två tydliga trender i statistiken visar på två tydliga trender för bedrägeribrottsligheten: antalet anmälningar minskar generellt, men det finns samtidigt vissa bedrägerityper som växer kraftigt.

Mellan januari och juni i år anmäldes 11 procent färre bedrägeribrott än under motsvarande tid 2020. Ett minskande antal identitetsbedrägerier och kortbedrägerier drar ner siffrorna. Framför allt anmälningar om kortbedrägerier har gått ner med hela 34 procent.

Däremot ökar faktura- och annonsbedrägerierna, samt bedrägerier genom social manipulation. Under första halvåret anmäldes 53 procent fler annonsbedrägerier än året före.

Statistiken över bedrägeribrott kan dock färgas av att enskilda ärenden kan ge upphov till väldigt många anmälningar.

– Den tekniska utvecklingen har öppnat för nya möjligheter att begå brott. I takt med ökad internetanvändning, till exempel mer e-handel, har tjuvarna blivit mer aktiva på nätet och de har också ställt om till det digitala. Under corona har vi sett en särskilt stor ökning av bedrägerier mot äldre personer, säger Jenny Rudslätt, skadechef på försäkringsbolaget If.

Men Brås egen slutsats är att utvecklingen i anmäld bedrägeribrottslighet inte har någon uppenbar koppling till coronapandemin.

Omkring en av tjugo svenskar uppger att de utsatts för försäljnings-, kort- eller kreditbedrägeri i Nationella trygghetsundersökningen, som är Brås stora enkätundersökning och som publicerades senast hösten 2020.

Det motsvarar omkring 400 000 svenskar. Undersökningen visar på en viss uppgång i utsatthet för bedrägeribrott under de senaste åren.

Andelen som uppger att de utsatts för kort- och kreditbedrägerier är högst i polisregion Stockholm, medan den är lägst i polisregion Nord.

Tabell: Tabellen nedan avser första halvåret 2020 jämfört med första halvåret 2021:

Bedrägerier, 2021 jämfört 2020

 
 

Ökning/minskning, %

Kortbedrägerier

-34

Annonsbedrägerier

53

ID-bedrägerier

-17

Social manipulation

20

Fakturabedrägerier

21

Totalt:

-11