BOULE DIAGNOSTICS: SER TYDLIGA TECKEN PÅ MARKNADSÅTERHÄMTNING

2021-07-19 08:58:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Boule Diagnostics har börjat se tydliga tecken på återhämtning i marknaden, även om pandemin fortfarande påverkar negativt. Diagnostikbolaget ser en positiv utveckling på efterfrågan, vilket resulterat i en stark orderingång.

"Vi har haft en god orderingång under våren och inleder tredje kvartalet med en orderbok som är större än normalt vid tredje kvartalets början", skriver vd Jesper Söderqvist i delårsrapporten.

Av bolagets marknader är det USA som kommit längst, vilket gett en stabil försäljning på en normal nivå, konstaterar vd. Ökad instrumentförsäljning i enstaka länder i Asien tillsammans med en bra utveckling av OEM-affären ledde till en försäljningstillväxt på 22 procent för Boule Diagnostics i det gångna kvartalet, motsvarande en ökning på 34 procent valutajusterat.

"Den starka instrumentförsäljningen i Asien bekräftar vår marknadsposition samtidigt som det sänder en mycket positiv signal om att marknaden förväntar sig en återgång till mer normala patient- och provtagningsflöden. Efterfrågan på instrument har under kvartalet överträffat vår leveranskapacitet, som varit nedsatt på grund av störningar i vår leveranskedja, vilket gjort att vi tvingats senarelägga vissa kundleveranser", skriver Jesper Söderqvist.

Produktionskapaciteten begränsas fortsatt av en brist på insatsvaror, men bolaget bedömer att situationen med komponentbrister och logistik gradvis kommer att gradvis förbättras under hösten.

Vd pekar också på att många marknader är fortsatt drabbade av covid-19 med restriktioner som håller nere patientbesök och provtagningar. Det påverkade kvartalets försäljning av förbrukningsvaror som ligger kvar på fortsatt låga nivåer, men med en ökning på 6 procent mot föregående år. Den fortsatt låga försäljningen av förbrukningsvaror och den därmed ogynnsamma produktmixen slog mot bruttomarginalen som i kvartalet uppgick till 41,7 procent (40,8). Bruttomarginalen tyngdes också av ökade kostnader i leveranskedjan avseende logistik, ökade priser på insatsvaror samt negativa produktionsvarianser till följd av störningar.Direkt-SE