Boule Diagnostics AB: Boule Diagnostics - Presentation av bokslutskommunikén 2020

2021-02-01 15:00:00

VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar bokslutskommunikén. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: onsdagen den 3 februari 2021 klockan 16:00 CET

Vänligen följ denna länk för att delta! (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjgxNjhlMDYtMGY3NS00Yjk5LWI4NTEtMDUxNDRjNDg1YTQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282b18cad-14b9-4dde-93bf-de13cf557ee6%22%2c%22Oid%22%3a%22ac39c883-8aa8-47fb-b599-b79bea585332%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d)

Bokslutskommunikén kommer att finnas tillgänglig på www.boule.com (https://www.boule.com/investerare/finansiella-rapporter/) efter offentliggörandet.

Varmt välkommen att delta!

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Söderqvist, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-689 05 90
Christina Rubenhag, Finansdirektör (CFO), Boule Diagnostics AB, tfn. +46 (0)70-546 72 22

Om Boule Diagnostics AB (publ)
Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi). Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Försäljning sker globalt, företrädesvis via distributörer med stöd av Boules egna lokala säljare och servicepersonal. Boule Diagnostics aktie är sedan 2011 noterad på Nasdaq Stockholm. www.boule.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021 kl. 15:00.

Cision