BOTNIA EXPLORATION: FÖRETRÄDESEMISSION 81 MLN KR, KURS 6:50 KR

2022-11-11 08:28:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Botnia Exploration har beslutat om en nyemission av aktier om cirka 80,8 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen, som är säkerställd till cirka 85 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, avser bland annat att finansiera förberedelserna till gruvdrift i bolagets fyndighet i Fäbodtjärn samt bolagets rörelsekapitalbehov efter påbörjad gruvdrift.

Villkoren i emissionen är att en befintlig aktie i Botnia Exploration berättigar till en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av tre nyemitterade aktier. Teckningskursen uppgår till 6:50 kronor per aktie.

Företrädesemissionen innebär en maximal utspädning om 30,0 procent.Direkt-SE