Bud Bonnier News lägger bud på Readly uppgående till 12 kronor kontant per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande på måndagsmorgonen.

Priset per aktie i erbjudandet motsvarar en premie om cirka 59 procent i förhållande till stängningskursen om 7:54 kronor per aktie den 2 december 2022, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av budet.

Premien i förhållande till de senaste 60 handelsdagarna före budet är 70 procent.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 455 miljoner kronor.

Readlys oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna i Readly att acceptera erbjudandet.

Erbjudandet är bland annat villkorat av en acceptgrad på mer än 90 procent samt godkännande och tillstånd från berörda myndigheter.

Bonnier News strategi för integrationen av Readly bygger på fortsatt utveckling och investeringar i plattformen med fokus på Sverige och den nordiska marknaden. Bonnier News har därför ingått avtal med mediekoncernen Cafeyn Group med avsikten att Cafeyn blir ägare av Readlys icke-nordiska verksamheter, villkorat av att erbjudandet fullföljs.

Vidare har Bonnier News identifierat ett antal överlappande funktioner i Norden vilket förväntas ha viss effekt på personalstyrkan. Det är först efter ett potentiellt genomförande av budet som det kan beslutas om vilka faktiska åtgärder som kommer att vidtas och vilka effekter det kan komma att få på Readlys ledning och anställda, heter det.

Varken Bonnier News eller någon av dess närstående bolag eller närstående parter innehar några aktier eller andra finansiella instrument i Readly. Vidare har Bonnier News inte förvärvat aktier eller åtagit sig att förvärva aktier i Readly eller några andra finansiella instrument i Readly som ger en finansiell exponering mot Readlys aktie under de senaste sex månaderna före detta offentliggörande.