Bokslutsrapport 2022 för Concejo AB (publ)

2023-02-22 16:00:00
Kvartal 4, 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 134,9 MSEK (64,9)

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,2 MSEK (-4,2)

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till 2,3 MSEK (68,3)

 • Periodens resultat uppgick till 1,2 MSEK (66,8)

 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (5,68)1

Kvartal 1-4, 2022
 • Nettoomsättningen uppgick till 371,7 MSEK (261,2)

 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -79,4 MSEK (-197,2)

 • Resultat efter finansiella poster (EBT) uppgick till -190,5 MSEK (-19,8)

 • Periodens resultat uppgick till -191,6 MSEK (-20,7)

 • Resultat per aktie uppgick till -16,19 SEK (-1,87)1

 • På årsstämman den 24 maj 2022 beslutades om att ingen utdelning skulle lämnas till aktieägarna.

 • Investeringar till ett totalt värde om 68,0 MSEK har gjorts i fem nya portföljbolag; Charge Amps AB (publ), Dracoon GmbH, BeammWave AB och Trifilon AB och C-Green AB (publ).

 • Concejo har förvärvat 50 procent av aktierna i SAL Navigation AB.

 • Vid en extra bolagsstämma i Concejo AB (publ) den 10 januari 2022 beslutades i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTI 2022") samt emission av teckningsoptioner riktade till ledande befattningshavare i Concejo.

1)Inklusive räntekostnader på hybridobligationen 2021.

Händelser efter periodens utgång
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Concejo AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av
Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef
tel 08-563 053 09
e-post: ca.rosenblad@concejo.se
Lars Håkansson, CFO
tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@concejo.se
Kompletterande information avseende koncernen finns på Concejos hemsida www.concejo.se

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023 klockan 16:00 CET
Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i 
och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Cision