Bokslutskommuniké Freja eID Group AB (publ) 1 januari - 31 december 2022

2023-02-09 07:30:00

ARR (Annual Recurring Revenue / Årligt återkommande intäkt) för segmentet Freja eID uppgick den 31 december 2022 till 9,8 MSEK, vilket var en ökning med 56% jämfört med 30 september 2022 och en ökning med 166% jämfört med 31 december 2021.*

Antalet användare i tjänsten Freja eID uppgick den 31 december 2022 till 791 000st, vilket var en ökning med 7% jämfört med 30 september 2022 och en ökning med 66% jämfört med 31 december 2021.

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2022
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 10,1 (5,9) MSEK, vilket var en ökning med 72% jämfört med samma period föregående år.
 • Segmentet Freja eIDs nettoomsättning uppgick till 2,4 (1,2) MSEK, vilket var en ökning med 103% jämfört med samma period föregående år.
 • Segmentet Fulfilments nettoomsättning uppgick till 7,7 (4,7) MSEK, vilket var en ökning med 65% jämfört med samma period föregående år.
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (-8,8) MSEK.
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,9 (-12,1) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -5,3 (-14,6) MSEK.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 (-10,5) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,28 (-0,77) SEK.
Helåret: 1 januari - 31 december 2022
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 29,4 (20,6) MSEK, vilket var en ökning med 43% jämfört med föregående år.
 • Segmentet Freja eIDs nettoomsättning uppgick till 7,3 (3,4) MSEK, vilket var en ökning med 112% jämfört med föregående år.
 • Segmentet Fulfilments nettoomsättning uppgick till 22,1 (17,2) MSEK, vilket var en ökning med 29% jämfört med föregående år.
 • Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -23,3 (-34,7) MSEK.
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -37,2 (-47,1) MSEK.
 • Årets resultat uppgick till -38,8 (-52,3) MSEK.
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -25,4 (-41,7) MSEK.
 • Årets resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,05 (-2,93) SEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet och helåret 2022

OKTOBER: Nordiska IT-företaget Knowit slöt återförsäljaravtal och blev därmed del av det nätverk av integratörer som Freja arbetar med.

OKTOBER: Koncernen informerade om att utvecklingen för de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för tjänsten Freja eID:s utveckling under det tredje kvartalet i huvudsak fortsatte enligt tidigare mönster.

OKTOBER: Koncernen informerade om att man tecknar finansieringsavtal med låneram om 20 MSEK.

NOVEMBER: Koncernen meddelade att man med anledning av offentliggörandet av Frejas delårsrapport för juli-september 2022 bjuder in till en livesänd analytiker- och pressträff med frågestund.

NOVEMBER: Freja meddelade att man har startat ett upprop mot att var tionde invånare i Sverige lever i digitalt utanförskap. Uppropet är en uppmaning till regeringen att lagstifta om att alla tjänster som kräver e-legitimering ska erbjuda användaren valfrihet bland samtliga statligt godkända alternativ. Bakom uppropet står Freja tillsammans med 13 funktionsrätts- och äldreorganisationer.

NOVEMBER: Ronneby kommun skriver avtal med Freja om användande av Freja OrgID till kommunens medarbetare och identifiering för medborgare med Freja eID+ till alla kommunala e-tjänster.

DECEMBER: Avtalet med den nya digitala brevlådan Billo skrevs på i september och nu meddelas att tjänsten har integrerats med Freja, vilket gör det möjligt för många fler svenskar att kunna få sin post digitalt.

DECEMBER: Uppropet och namninsamlingen mot digitalt utanförskap lämnas till civilminister Erik Slottner på Finansdepartementet av Freja tillsammans med två av de 13 funktionsrätts- och äldreorganisationer som också står bakom uppropet.

DECEMBER: Staffanstorps kommun har tecknat avtal för användning av Freja OrgID till sina drygt 1 200 kommunanställda samt även för anställda vid tre kommunala bolag.

JANUARI-SEPTEMBER: För väsentliga händelser under perioden januari - september 2022 hänvisas till respektive delårsrapport för årets första, andra och tredje kvartal.

*ARR: avser totalt värde av återkommande kontraktsbaserade abonnemangsintäkter under periodens sista månad multiplicerat med 12 (månader) samt förutsatt inga uppsagda abonnemang ("churn") eller framtida tillkommande nya abonnemang.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Koncernen meddelar att de nyckeltal som bedöms vara de viktigaste indikatorerna för segmentet Freja eID:s utveckling visar fortsatt tillväxt. Framför allt har Annual Recurring Revenue ökat kraftigt vilket är ett resultat av det fokus på intäkter som inleddes under början av 2022.

Halländska Hylte kommun sluter avtal om Freja OrgID till sina drygt 1 000 kommunanställda.

Koncernen informerade att man välkomnar förslagen kring en statlig e-legitimation i DIGG:s slutredovisning av sitt regeringsuppdrag. Bland förslagen finns bland annat ett krav att alla godkända e-legitimationer ska accepteras av alla offentliga e-tjänster samt en möjlighet för användare att växla sin statliga, kortbaserade e-legitimation till en mobil e-legitimation från andra godkända utfärdare.

Kommentar från VD

STARK INTÄKTS- OCH FÖRSÄLJNINGSÖKNING AVSLUTAR 2022

Det fjärde kvartalet präglades av hög aktivitetsnivå och god tillväxt som bekräftar den starka underliggande efterfrågan i marknaden.

Grunden för intjäning med Freja är ett möte mellan användare och tjänst. Mötet kan äga rum i olika livssituationer - såväl i arbete och på fritiden som fysiskt och digitalt. Styrkan i Freja är kombinationen av egenutvecklade interna tjänster (såsom OrganisationsID eller Fysiskt ID) och externa tjänster (såsom myndigheter, banker eller spelbolag). Denna unika kombination medför en nästintill obegränsad möjlighet att skapa starka partnerskap, meningsfullhet för användare och intjäning till företaget.

Organisk användartillväxt
Användarantalet fortsätter att växa organiskt, en trend vi kan se de senaste fem kvartalen. Det senaste året har antalet användare vuxit med 66% och passerade efter nyår 800 000 användare. Detta trots att vi dragit ner vår marknadsföringsbudget gentemot slutanvändare drastiskt, vilket innebär att Freja har skapat en egen gravitation för att attrahera användare.

Kraftig ökning av ARR
Den årliga återkommande intäkten (ARR) ser en kraftig ökning under fjärde kvartalet med 56% tillväxt från det tredje kvartalet. Utöver de abonnemang som syns i fjärde kvartalets ARR, tecknades även flertalet avtal där fakturering påbörjas under 2023. Räknar man samman alla avtal som tecknades under fjärde kvartalet så handlar det nästan om en fördubbling av ARR på ett enskilt kvartal.

Intresseförfrågningarna kring Freja ökar i takt med vår tillväxt. Vår unika position i Sverige bygger på att hitta problem där vi kan bli en nyckelkomponent i lösningen. En välfylld pipeline är också förutsättningen för fortsatt tillväxt, och där spelar våra löpande kampanjer mot förlitande parter en viktig roll.

Antalet tjänster ökar
Antalet externa tjänster fortsätter växa, och under fjärde kvartalet tecknade ett 50-tal nya organisationer avtal vilket ger en ökning om 41% det senaste året. Fokus under senaste året har varit abonnemangsintäkter med relativt långa avtalstider.

Alla ska med!
Alla människors lika värde och rätt till en e-legitimation är en av Frejas grundpelare. Under kvartalet genomförde vi därför en kampanj som riktar sig mot det digitala utanförskapet. Runt 6 000 e-tjänster stödjer idag endast den av bankerna utfärdade e-legitimationen samtidigt som cirka 10% av svenskar står utan denna id-handling.  Uppropet handlade om att alla offentliga tjänster skall stödja samtliga kvalitetssäkrade e-legitimationer vilket nu också blivit SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) officiella rekommendation.

Fulfilment hade ett bra kvartal
Under fjärde kvartalet såg vi också en kraftig tillväxt inom segment Fulfilment. Önskan om beredskapslager och utrullning av nya dosenheter samt nya kompletterande tjänster ligger bakom ökningen. Således bör man se ökningen som en välkommen men tillfällig förstärkning, vars effekt sannolikt mattas av under kommande kvartal.

Fortsatt fokus på intäkter
När vi nu lägger det fjärde kvartalet bakom oss, kan vi konstatera att Freja eID under 2022 uppvisat en stark utveckling. Marknadens efterfrågan ökar, och med nya funktioner/tjänster öppnar vi också kontinuerligt upp nya affärsmöjligheter. Med en stark pipeline och stabilt växande användarskara går vi in i ett spännande 2023 med fortsatt fokus på intäkter och lönsamhet.

Johan Henrikson, VD

Freja eID Group AB

Stockholm 8 februari 2023

För rapporten i sin helhet, vänligen klicka på denna länk (https://frejaeid-finansiell-info.s3.eu-north-1.amazonaws.com/Freja_eID-Bokslutskommunike_Jan-Dec2022.pdf)

För samtliga finansiella rapporter, vänligen klicka på denna länk (https://frejaeid.com/finansiell-info/finansiella-rapporter/).

Denna information är sådan information som Freja eID Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 07.30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Cision