Bokslutskommuniké 2022 - Midway Holding AB (publ)

2023-02-08 08:00:00

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 11 % till 261 (236) Mkr. Förvärv bidrog med 22%.
 • EBITA minskade med -29 Mkr till -15 (14) Mkr. Omstruktureringskostnader NOM Holding påverkade resultatet negativt med -11 Mkr.
 • Rörelseresultatet minskade med -13 Mkr och uppgick till 0 (13) Mkr. Omvärdering tilläggsköpekilling Vertemax påverkade resultatet positivt med 18 Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till -10 (9) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9 (81) Mkr.
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till -0,37 (0,33) kr per aktie och efter utspädning till -0,36 (0,33) kr.
 • Den 4 oktober 2022 förvärvade Midway österrikiska EKRO Bausystem.

Januari – december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 35 % till 1 168 (863) Mkr. Förvärv bidrog med 12%.
 • EBITA ökade med 10 Mkr till 84 (74) Mkr.
 • Rörelseresultatet ökade med 32 Mkr till 102 (70) Mkr.
 • Nettoresultatet efter skatt uppgick till 71 (58) Mkr.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 34 (101) Mkr.
 • Resultat per aktie, före utspädning uppgick till 2,60 (2,12) kr och efter utspädning 2,57 (2,10) kr.
 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning på 0,80 (0,75) kr per aktie.

"Ett starkt år där sista kvartalet påverkats av marginalpress och engångsposter.”

Sverker Lindberg, VD

Finansiellt sammandrag2022
Q4
2021
Q4
2022
Q1-Q4
2021
Q1-Q4
Nettoomsättning 2612361 168863
Bruttoresultat7473362277
EBITA-15148474
Rörelseresultat01310270
Resultat före skatt -11169278
Nettoresultat-1097158

Nettoomsättningstillväxt, %10,656,335,346,8
Bruttomarginal, %28,430,931,032,1
EBITA, %-5,65,97,28,6
Rörelsemarginal, %0,05,58,78,1
Resultat per aktie, före utspädning, kr-0,370,332,602,12
Resultat per aktie, efter utspädning, kr-0,360,332,572,10
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr0,332,961,243,70
Nettoskuld, Mkr4069140691
Soliditet, %42554255

MFN