Bokslutskommuniké 2020 Generic Sweden AB

2021-02-18 08:00:00

Bokslutskommuniké 2020
Fjärde kvartalet 2020 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen ökade med 24% till 22,9 MSEK (18,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 53% och uppgick till 3,6 MSEK (2,4 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (0,15 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 MSEK (2,4 MSEK)
Januari - december 2020 (jämfört med samma period föregående år)
  • Nettoomsättningen ökade med 17% till 81,1 MSEK (69,2 MSEK)
  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 13,8 MSEK (11,2 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,88 SEK (0,72 SEK)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,1 MSEK (8,6 MSEK)
  • Utdelningsförslag 0,80 kr per aktie
Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 18 februari 2021.

Cision