Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

2023-02-02 13:00:00

Ett hyggligt år trots den svaga trävarumarknaden under andra halvåret

FJÄRDE KVARTALET
Årets sista kvartal påverkades av den försämrade trävarumarknaden. Nettoomsättningen minskade till 640 Mkr jämfört med 790 Mkr föregående år, främst till följd av lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer inom Wood Protection och Sawn Wood. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 30 Mkr jämfört med 106 Mkr föregående år. Det minskade resultatet förklaras av fortsatt svag utveckling för Wood Protection samt lägre resultat för Sawn Wood. Utvecklingen för pellets och vår växande fönster- och dörraffär inom produktområdet Joinery var fortsatt bra. Kassaflödet för kvartalet uppgick till 80 Mkr, främst en effekt av lagerminskningar inom Wood Protection.
 
HELÅRET
För helåret uppgick EBITDA till 331 Mkr att jämföra med 503 Mkr föregående år. Årets EBITDA-marginal uppgick till 10,1 %. Nettoomsättningen uppgick till 3 267 Mkr att jämföra med 3 055 Mkr. Årets kassaflöde var starkt och uppgick till 491 Mkr, vilket resulterade i en nettokassa på 29 Mkr vid årets slut.
 
Styrelsen har beslutat om en investering i en ny hetvattenpanna vid Vika
Wood som kommer att ge sågverket väsentligt minskade miljöavtryck,
potentiellt ökad kapacitet samt lägre kostnader. Investeringen kommer att
slutföras under 2025 och uppgår till cirka 125 Mkr.
 
Styrelsen föreslår en utdelning på 2,00 (3,00) kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till ca 69 Mkr. Med beaktning av koncernens finansiella ställning är det styrelsens avsikt att föreslå årsstämman ett återköpsprogram.
 
MARKNAD
Konjunkturläget är osäkert vilket ger en fortsatt försvagning av byggmarknaden och efterfrågan på trävaror. Den minskade efterfrågan resulterade under andra halvåret i ett överutbud av trävaror med prispress som följd. Handelsleden har samtidigt minskat inköpen, vilket resulterat i mer balanserade lager och ökat köpintresse inför kommande vår.
 
Vi ser en fortsatt bra utveckling av vår marknad för specialanpassade fönster och dörrar där orderläget för våren är gott. Likaså är marknaden för pellets fortsatt stark.
 
UTVECKLING PER PRODUKTOMRÅDE
 
WOOD PROTECTION
Efterfrågan på träskyddsprodukter var fortsatt svag under fjärde kvartalet. Våra lager har under kvartalet fortsatt att minska och är nu på en för säsongen mer normal nivå, vilket är en signal om ett förbättrat läge. Samtidigt har kostnadsbesparande åtgärder vidtagits och bland annat har vår lettiska personalstyrka minskats med ca 100 medarbetare.
 
Omställningen mot mera högförädlade produkter följer plan och bland annat så har produktion och försäljning av värmebehandlat trä påbörjats vid vår anläggning i Nybro.
 
JOINERY
Vår marknad för fönster och dörrar är fortsatt god med normal orderingång och orderstock. Målet på en fortsatt volymtillväxt under 2023 ligger fast. Som ett led i detta kommer vi under året att utöka antalet show-rooms i vårt återförsäljarnätverk Timber Windows med fem till totalt 50 stycken.
 
Efterfrågan på trädgårdsprodukter uppvisar motsvarande minskning som
träskyddsprodukter. Även här har kostnadsbesparingar och lagerminskningar genomförts under kvartalet. Vi ser tecken på en förbättrad efterfrågan inför kommande vårsäsong.
 
SAWN WOOD
Marknaden för sågade trävaror har fortsatt att utvecklas svagt under det fjärde kvartalet. Samtidigt finns indikationer på att köparledet genomfört lagersänkningar och kommer att behöva öka inköpen under våren. Lagren vid våra egna sågverk är fortsatt låga och produktion sker i princip bara mot order. Priset för timmerråvara minskar nu i Baltikum. Detta i kombination med ökade priser för biprodukter förväntas marginalerna gradvis stärkas under våren.
 
Vid vårt sågverk i Estland gjordes produktionsbegränsningar och kostnads-besparingar under det fjärde kvartalet till följd av den svagare marknaden. Vårt sågverk i Lettland producerade på normal nivå.
 
ÖVRIGT (ENERGY & LOGISTICS)
Efterfrågan på pellets är fortsatt god. Marknaden under hösten kan beskrivas som nervös med delvis väldigt höga spotpriser. Det vi nu ser inför resten av vintersäsongen är en mer balanserad marknad med en prisbild som även fortsatt ger en god marginal.
 
FRAMTIDSUTSIKTER
Det ekonomiska läget är fortsatt osäkert vilket ytterligare kommer att minska byggaktiviteten i Europa. Det finns samtidigt indikationer på att den viktiga amerikanska byggmarknaden har nått botten. Vi förväntar oss att marknaden för energibesparande åtgärder, som fönster och dörrbyte, kommer att vara fortsatt gynnsam.
 
I takt med att lagernivåerna för sågade trävaror minskar i handelsleden, kommer nu effekten av den uteblivna ryska exporten att märkas fullt ut. Trävarumarknaden är fortsatt svårbedömd, men en del signaler pekar i riktningen mot en förbättring under våren.
 
Lönsamheten för produktområde Wood Protection och trädgårdsprodukter är säsongsmässigt svag under det första kvartalet. Volymerna kommer även att vara lägre jämfört med motsvarande kvartal rekordåren 2021 och 2022. Effekterna av kostnadsbesparingar och lägre råvarukostnader förväntas successivt att förbättra marginalerna.
 
Affärerna för fönster, dörrar samt pellets kommer under vintern och våren
att fortsätta utvecklas gynnsamt.
 
EKONOMISK SAMMANFATTNING
 
FJÄRDE KVARTALET (1 OKTOBER–31 DECEMBER)
 
• Nettoomsättningen minskade med 19% till 640 Mkr (790). Den lägre
nettoomsättningen förklaras främst av lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer
för Wood Protection och Sawn Wood.
• EBITDA uppgick till 30 Mkr (106), en minskning främst till följd av lägre
försäljningspriser och försäljningsvolymer inom Wood Protection samt
lägre försäljningspriser och högre råvarukostnader inom Sawn Wood.
Högre försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets bidrog
positivt. EBITDA-marginalen
var 4,7% (13,4).
• Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (85), motsvarande en rörelsemarginal
om 0,9% (10,8).
• Periodens resultat uppgick till –7 Mkr (88).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till –0,20 kronor
(2,54).
• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 80 Mkr (83), positivt
påverkat av lägre rörelsekapital.
• Koncernens nettokassa uppgick till 29 Mkr (nettoskuld: 223) per den
31 december 2022, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad på
–0,02 (0,14).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor (3,00) per aktie. Totalt
uppgår föreslagen utdelning till cirka 69 Mkr. Mot bakgrund av koncernens
starka finansiella ställning är det styrelsens avsikt att föreslå årsstämman
ett återköpsprogram.
 
HELÅRET (1 JANUARI–31 DECEMBER)
 
• Nettoomsättningen ökade med 7% till 3 267 Mkr (3 055). Den högre
nettoomsättningen förklaras främst av högre försäljningsvolymer av
fönster och dörrar inom Joinery, högre försäljningspriser för Sawn
Wood samt högre försäljningspriser och försäljningsvolymer av
pellets.
• EBITDA uppgick till 331 Mkr (503), en minskning främst till följd av
lägre försäljningsvolymer och högre råvarukostnader inom Wood
Protection.
Högre försäljningsvolymer av fönster och dörrar samt
högre försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets bidrog
positivt. EBITDA-marginalen var 10,1% (16,5).
• Rörelseresultatet uppgick till 241 Mkr (426), motsvarande en rörelsemarginal
om 7,4% (13,9).
• Periodens resultat uppgick till 231 Mkr (417).
• Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 6,66 kronor
(12,03).
• Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 491 Mkr (65), positivt
påverkat av lägre rörelsekapital.
• Ett nytt låneavtal ingicks med Danske Bank och SEB. De nya kreditfaciliteterna
uppgår till 650 Mkr och har en treårig löptid.
• Förvärv av fönster- och dörrföretag har gjorts i Storbritannien och
Polen.
• En sammanläggning av aktier (omvänd split) genomfördes i maj, varigenom
tio (10) aktier slogs ihop till en (1) aktie.

MFN