Rapporter Swedbank och Danske Bank gick bättre än väntat, medan det är tuffa tider för Nordea. Det visar banktrions kvartalsrapporter som kom i morse.  

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 306 miljoner euro för det andra kvartalet 2020. Det kan jämföras med ett snittestimat om 509 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 22 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.092 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.071 miljoner euro.

Kärnintäktsraderna räntenetto och provisionsnetto summerade till 1.091 respektive 673 miljoner euro, mot snittestimat på 1.095 respektive 700 miljoner euro.

Kreditförlusterna blev 698 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 413 miljoner kronor.

För helåret 2020 pekar Nordeas egna prognoser för kreditförluster på under 1 miljard euro, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på mindre än 41 punkter.

Det skriver banken i sin delårsrapport.

Under första halvåret 2020 redovisade Nordea kreditförluster på totalt 852 miljoner euro.

Nordea skriver också att banken fortfarande räknar med att under 2020 nå en kostnadsbas på 4,7 miljarder euro, med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Nordeas finansiella mål för 2022 är en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent och ett K/I-tal på 50 procent.

Swedbanks rörelseresultat blev 5.998 miljoner kr i det andra kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 19 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 4.376 miljoner kr.

Räntenettot blev 6.886 miljoner kr, mot analytikersnittet på 6.668 miljoner kr. Provisionsnettot blev 2.925 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.986 miljoner.

Kreditförlusterna uppgick till 1.235 miljoner kr, mot förväntade 1.547 miljoner.

”Resolutionsavgiften ökade med 73 miljoner kr till följd av att Riksgälden och finansinspektionerna i de baltiska länderna meddelade den slutgiltiga avgiftsnivån för innevarande år, vilket innebär att andra kvartalet också belastas med en retroaktiv justering avseende första kvartalet”, uppger banken.

Provisionsnettot minskade med 9 procent i andra kvartalet, jämfört med det första, främst till följd av lägre intäkter från kort samt från kapitalförvaltning.

”Även lägre intäkter från corporate finance påverkade negativt. Intäkterna från kort har i första hand påverkats av lägre transaktionsvolymer i samband med covid-19”, skriver Swedbank.

Att Swedbanks kostnader i andra kvartalet var lägre än föregående kvartal beror delvis på att pandemin covid-19 gjort att banken fått färre förfrågningar från de amerikanska myndigheter som utreder Swedbank.

Det sade Swedbanks vd Jens Henriksson vid en telefonkonferens på fredagen.

Han underströk också att de kreditreserveringar banken gjort de senaste två kvartalen för befarande kreditförluster är relativt sett omfattande, i förhållande till de hittills realiserade kreditförlusterna.

”Förra kvartalet gjorde vi en avsättning på 2,2 miljarder kr, eftersom vi följde andemeningen för IFRS9. Nu visar det sig att makroekonomin utvecklas sämre, då gör vi ytterligare avsättningar på 1,2 miljarder kronor för befarade kreditförluster”, sade Jens Henriksson.

Han tillade:

”Vi hade realiserade kreditförluster i detta kvartal på 107 miljoner kronor”.

Danske Banks resultat före skatt blev 3.112 miljoner danska kr i det andra kvartalet 2020. Ett genomsnitt av 20 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var ett resultat före skatt på 1.326 miljoner danska kr.

Räntenettot uppgick till 5.510 miljoner danska kronor, mot analytikersnittet på 5.406 miljoner. Provisionsnettot blev 3.638 miljoner danska kronor, mot förväntade 3.519 miljoner medan tradingnettot var 2.009 miljoner danska kronor, mot väntade 1.122 miljoner.

Kreditförlusterna redovisades netto till 1.018 miljoner danska kronor. Analytikersnittet var kreditförluster på 1.688 miljoner.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare var 2.204 miljoner danska kronor, mot förväntade 830 miljoner.

Danske Banks totala intäkter uppgick till 11.274 miljoner danska kronor, medan förväntningarna låg på 10.292 miljoner.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var per den 30 juni 17,6 procent. Här väntades på förhand just 17,6 procent.