Biotage AB (publ) delårsrapport januari – september 2022

2022-11-02 15:00:00

Rekordkvartal med försäljning över 400 MSEK

Juli–september

 • Nettoomsättningen uppgick till 401 MSEK (305), en ökning med 31,2 procent och organiskt* en ökning med 12,2 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 97 MSEK (68) och justerat* till 102 MSEK (71).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,2 procent (22,3) och justerat till 25,5 procent (23,1).
 • EBITA* uppgick till 104 MSEK (71), och justerat till 110 MSEK (73).
 • EBITA-marginalen* uppgick till 26,0 procent (23,1) och justerat till 27,3 procent (23,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till 65 MSEK (53).
 • Resultat per aktie var 0,99 SEK (0,81) före och 0,98 SEK (0,81) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 97 MSEK (89).
 • Nettokassa* per den 30 september var 135 MSEK (61).

Januari–september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 182 MSEK (890), en ökning med 32,7 procent och organiskt* en ökning med 16,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 286 MSEK (210) och justerat* till 301 MSEK (213).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 24,2 procent (23,6) och justerat till 25,5 procent (23,9).
 • EBITA* uppgick till 307 MSEK (217), och justerat till 323 MSEK (220).
 • EBITA-marginalen* uppgick till 26,0 procent (24,4) och justerat till 27,3 procent (24,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 194 MSEK (159).
 • Resultat per aktie var 2,94 SEK (2,44) före och 2,93 SEK (2,44) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk till 242 MSEK (249).
 • Den 14 mars beslutade styrelsen om nya finansiella mål: 12 procent organisk tillväxt och 25 procent EBITA-marginal, bägge som genomsnitt över tre år.
 • Utdelning lämnades med 1,55 SEK per aktie, totalt 102 MSEK i maj.

VD har ordet
Biotage passerade ytterligare en historisk milstolpe när vår försäljning för första gången översteg 400 MSEK under ett enskilt kvartal. Vi fortsatte att växa snabbare än marknaden och slog nytt försäljningsrekord för sjätte kvartalet i rad. Och vi gjorde det med fortsatt goda marginaler.

För årets tredje kvartal noterade vi ett nytt rekord för nettoomsättningen som landade på 401 MSEK (305) MSEK. Att vi nu lyckades överskrida 400 MSEK för ett enskilt kvartal beror på kombinationen av goda prestationer inom hela koncernen och medvind från valutaeffekter. Vi uppvisade en fortsatt bra kostnadsdisciplin med en justerad EBITA marginal om 27,3% (23,9%) procent för kvartalet, trots en orolig omvärld och fortgående utmaningar inom försörjningskedjan.

En viktig faktor bakom att vi växer snabbare än marknaden är att vi bedriver verksamheten på ett kundfokuserat och proaktivt sätt. Det ger oss förutsättningar att möta de snabba förändringar som våra kunder och vi själva ständigt måste hantera. Riskhantering finns ständigt högt upp på vår agenda. Vi tittar både på hur vi ska tackla akut påverkan av händelser i omvärlden och på vilka långsiktiga konsekvenser de kan få. Den rådande energikrisen och inflationstrycket påverkar vår kostnadsbild i dagsläget och ger fortsatt operationella utmaningar. Vi arbetar disciplinerat, smart och metodiskt med allt det vi själva har kontroll över för att fortsätta tillgodose våra kunders behov. Vi har hittills kunnat hantera utmaningarna i försörjningskedjan väl tack vare ett starkt team och en gedigen insats. Vår förmåga att möta kundernas behov trots störningarna i försörjningskedjan får dock en direkt påverkan på så väl kostnadssidan som en ökad kapitalbindning.

Samtliga våra tre kundfokusområden uppvisade stark tillväxt under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år; White Tech med kunder verksamma inom forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel och vaccin, Red Tech med fokus på diagnostikföretag och kliniska, kriminaltekniska och dopinglaboratorier samt Blue & Green Tech inriktat på miljö-, vatten- och livsmedelslaboratorier. Sammantaget blir vår organiska tillväxt under årets tredje kvartal 12,2 procent. Vi växte tvåsiffrigt för åttonde kvartalet i rad och för hela perioden från januari till och med september ligger den organiska tillväxten på 16,0 procent.

Uppbrutet på geografiska marknader kan jag med glädje konstatera att Americas fortsatte sin fantastiska utveckling med ett nytt rekordkvartal och en försäljningstillväxt på 40 procent (13,7% organisk tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2021). Även Kina gjorde ett mycket starkt kvartal och såväl EMEA som Sydkorea uppvisade tvåsiffrig tillväxt.

För att bättre betjäna ASEAN-regionen har Biotage nu etablerat ett nytt kontor i Singapore. Detta följer vår strategi att finnas närvarande så nära våra kunder som möjligt, både för att ge dem bättre service och support och för att vinna lokala insikter som hjälper oss utveckla våra produkter och lösningar på rätt sätt.

Ser vi till våra olika produktområden så stack Biologics & Advanced Therapeutics ut med en försäljningstillväxt på 70,7 procent (34,9% organisk tillväxt), drivet av försäljningen i Americas av vårt automatiserade plasmidreningssystem Biotage®PhyPrep. Nyligen investerade vi även i en expansion inom området genom att utöka vår etablering i San Jose, Kalifornien. Vi har nu fortsatt fokus på att ytterligare stärka vår position inom denna attraktiva nisch. Stark tillväxt noterades också för Analytical Testing, med 49,3 procent (29,6% organisk tillväxt). Försäljningsframgångar av bland annat vår nyligen lanserade Biotage®Extrahera HV bidrog till den goda utvecklingen. Water & Environmental Testing växte även det under kvartalet med 32,2 procent (12,2% organisk tillväxt).

Den storskaliga vaccinproduktion som snabbt byggdes ut för att möta nya behov till följd av massvaccineringarna mot covid-19 gav Biotage nya affärsmöjligheter och stark tillväxt inom produktområdet Scale Up. I takt med en avklingande pandemi och lägre satsningar på vaccinering av befolkningen minskar Biotages försäljning inom just denna tillämpning av våra Scale Up produkter. Att Biotage trots detta lyckas leverera ännu ett rekordkvartal visar på styrkan i vår affärsmodell. Vår verksamhet vilar på flera ben och vi satsar på att skapa nya intäktsströmmar genom en ständig jakt på nya nischer där vi kan bidra till att effektivisera våra kunders arbetsflöden.

Våra lösningar bidrar också till att minska kundernas användning av lösningsmedel och därigenom till en produktion som tar större hänsyn till miljön. Vid vår egen tillverkningsenhet i Cardiff, Wales fortskrider arbetet med att optimera produktionsprocesserna för att ytterligare reducera mängden lösningsmedel som används. Vi accelererar arbetet med att fastställa relevanta data för vår miljö- och klimatpåverkan inom hela koncernen. På så vis kan vi etablera en utgångspunkt för kommande förbättringar samt få bättre underlag för vår hållbarhetsrapportering.

För att sammanfatta har vi haft en formidabel resa hittills i år, trots en orolig omvärld, inflationskris och påfrestningar i försörjningskedjan. Vi fortsatte att försvara vår bruttomarginal och uppvisade ett ökande kassaflöde från den löpande verksamheten även under årets tredje kvartal. Det är svårt att sia om framtiden i denna snabbföränderliga värld, men jag kan ändå konstatera att Biotage har en hälsosam balansräkning och står väl rustat för fortsatta strategiska investeringar inom attraktiva nischer med återkommande försäljning.

Uppsala 2 november 2022

Tomas Blomquist
VD och koncernchef

MFN