Biotage AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2022

2023-02-15 08:00:00

Ett rekordår, men svagare fjärde kvartal

Oktober–december

 • Nettoomsättningen uppgick till 384 MSEK (341), en ökning med 12,6 procent och organiskt* en minskning med 0,8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 41 MSEK (61) och justerat* till 61 MSEK (70).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 10,8 procent (18,0) och justerat till 15,9 procent (20,7).
 • EBITA* uppgick till 49 MSEK (67), och justerat till 69 MSEK (76).
 • EBITA-marginalen* uppgick till 12,7 procent (19,5) och justerat till 17,9 procent (22,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 74 MSEK (46).
 • Resultat per aktie var 1,12 SEK (0,69) före och 1,11 SEK (0,69) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 99 MSEK (104).
 • Nettokassa* per den 31 december var 199 MSEK (61).

Januari–december

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 566 MSEK (1 232), en ökning med 27,1 procent och organiskt* en ökning med 11,4 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 327 MSEK (271) och justerat* till 362 MSEK (283).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 20,9 procent (22,0) och justerat till 23,1 procent (23,0).
 • EBITA* uppgick till 356 MSEK (284), och justerat till 391 MSEK (296).
 • EBITA-marginalen* uppgick till 22,7 procent (23,1) och justerat till 25,0 procent (24,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 268 MSEK (205).
 • Resultat per aktie var 4,06 SEK (3,13) före och 4,04 SEK (3,13) efter utspädning.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk till 341 MSEK (353).
 • Den 14 mars beslutade styrelsen om nya finansiella mål: 12 procent organisk tillväxt och 25 procent EBITA-marginal, bägge som genomsnitt över tre år.
 • Utdelning avseende 2021 lämnades med 1,55 SEK per aktie, totalt 102 MSEK i maj.
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning till aktieägarna avseende 2022 om 1,60 SEK (1,55) per aktie, motsvarande 39 procent av resultatet efter skatt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 15 februari 2023 meddelades om förvärv av Astrea Bioseparations.

VD har ordet
Efter åtta raka kvartal med tvåsiffrig organisk tillväxt konstaterade vi att vi inte växte organiskt jämfört med motsvarande kvartal 2021. Trots detta blev 2022 Biotages bästa år någonsin.

Resultatmässigt tenderar fjärde kvartalet att vara svagare för Biotage. Här blev 2022 inget undantag med en justerad EBITA-marginal om 17,9 (22,2) procent. Produktmix, prisstegringar och fortgående utmaningar inom försörjningskedjan påverkade våra marginaler. Biotage har implementerat stegvisa prisökningar mot kund, men i några fall har prisökningarna i försörjningskedjan varit så pass dramatiska att ett gap uppstått mot våra egna prisjusteringar.

Även om årets avslutning blev mindre tillfredsställande än vad vi önskat, kan jag ändå konstatera att 2022 blev det bästa året i vår 25-åriga historia. Biotage växte snabbt, med lönsamhet och starkt kassaflöde. Under året noterade vi flera rekord, för första gången en nettoomsättning på över 400 MSEK i ett kvartal och ett rörelseresultat på över 300 MSEK för året. För helåret landade vår omsättning på 1 566 MSEK.

Fjärde kvartalets försvagade försäljning har en tudelad förklaring. Tillverkningen av mRNA-vacciner mot covid-19 minskade som förväntat väsentligt, vilket påverkade vår affär med Scale Up-lösningar för lipidrening i Europa. Samtidigt skedde en inbromsning med vår största CRO-kund i Kina.

Vår globala närvaro samt breda och diversifierade produktportfölj utgör styrkor som möjliggör att balansera olika geografiska marknader och produktområden. När nu Kinas covid-19-nedstängningar upphört, får vår lokala organisation bättre förutsättningar långsiktigt att nå ut till både nya och befintliga kunder. Fjärde kvartalet blev ett nytt rekordkvartal i Americas och även APAC utvecklades positivt, där Indien, Japan och Korea uppvisade organisk tillväxt.

Framgångarna på den amerikanska marknaden drevs delvis av fortsatt stark försäljning inom White Tech för produktområdet Biologics & Advanced Therapeutics, med bland annat vårt automatiserade plasmidreningssystem Biotage® PhyPrep. Globalt växte försäljningen inom detta produktområde med 50,1 procent. Försäljningen inom produktområdet Analytical Testing, inom Red Tech, som bland annat inkluderar vårt nyligen lanserade system Biotage® Extrahera HV, växte globalt med 22,5 procent. Även produktområdet Water & Environmental Testing, inom Blue&Green Tech, växte under kvartalet globalt med 35,4 procent, vilket var den högsta rapporterade försäljningen någonsin.

En annan positiv utveckling under året är hur vår tillverkningsenhet i Cardiff, Wales nu har nått målsättningarna i ett projekt för att optimera produktionsprocesserna och ytterligare reducera mängden lösningsmedel som används där, med upp till 40 procent i vissa processer. Under året nådde vi ett hållbarhetsmål där vårt team i Cardiff arbetat med att uppdatera vissa produktionsprocesser med ny infrastruktur som möjliggör såväl ökad kapacitet som ett lägre miljöavtryck. Vi strävar fortsatt efter att minska miljöpåverkan i våra tillverkningsprocesser.

I en allt mer uppkopplad värld faller det sig naturligt att även Biotage tillhandhåller innovativa digitaliseringslösningar. Tillsammans med våra kunder har vi under en tid arbetat med utveckling av fjärrstyrning av bland annat våra reningssystem Biotage® Selekt. Vi planerar att göra dessa lösningar kommersiellt tillgängliga senare under året, något som jag själv ser mycket fram mot. Inte minst som ett tecken på att vi lyssnar på våra kunder, men också som uttryck av innovation.

I dag har vi med stor glädje kunnat släppa nyheten att vi nu kommer att stärka vår produktbredd ytterligare genom att vi går samman med en framgångsrik organisation inom kromatografi för stora molekyler. Detta är en eftertraktad och naturlig breddning av vår redan världsledande position inom småmolekylskromatografi. Förvärvet av Astrea Bioseparations Ltd innefattar ett kompetent och erfaret team samtidigt som Biotage genom affären får en ny långsiktig och aktiv ägare. Ur ett produktperspektiv adderas både kolonner och media som signifikant kommer att förstärka våra återkommande intäkter inom den attraktiva marknaden för bioläkemedel och avancerade terapier. Över tid kommer detta att bidra till högre vinstmarginaler.

För att sammanfatta lägger vi nu ett fantastiskt men också utmanande år bakom oss. Vår tillväxt och våra goda resultat har bidragit till möjligheter att investera i nya, kompletterande verksamheter i attraktiva nischer, vilka i sin tur rustar oss för fortsatt tillväxt och ännu bättre resultat. Viktigast av allt låter det oss bidra än mer till att lösa viktiga utmaningar för samhället. Inget av detta hade varit möjligt utan alla de fantastiska medarbetarna på Biotage som varje dag lägger ned själ och hjärta på att förverkliga våra mål. Jag vill passa på att tacka dem, liksom självklart också våra kunder och aktieägare som ger oss sitt förtroende. Vi ser fram emot en fortsatt positiv utveckling tillsammans under 2023!

Uppsala 15 februari 2023

Tomas Blomquist
VD och koncernchef

MFN