Bio-Works Technologies AB (publ) bokslutskommuniké januari – december 2022

2023-02-17 14:40:00

Lönsamhet i sikte

juli–december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 70% till 23 175 (13 622) KSEK med mycket god tillväxt i alla regioner. Tillväxten i Nordamerika fortsatte i andra halvåret och försäljningen i regionen växte med 228% jämfört med samma period 2021.
 • Orderingången ökade med 99% till 34 272 (17 247) KSEK. “Orderingång” definieras som beställningar erhållna och bekräftade under perioden.
 • Resultatet andra halvåret var -21 494 (-21 819) KSEK
 • Resultat per aktie före utspädning i andra halvåret uppgick till –0,61 (-0,68) SEK och efter utspädning -0,61 (-0,68) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –13 143 (-22 762) KSEK
 • Banktillgodohavanden uppgick till 65 875 (102 745) KSEK vid periodens slut.

januari–december 2022

 • Nettoomsättningen ökade med 89% till 41 320 (21 910) KSEK med god tillväxt i alla regioner. Försäljningen i Nordamerika uppgick till 16 046 KSEK, en ökning med 227% jämfört med föregående år.
 • Orderingången ökade med 94% till 56 468 (29 078) KSEK. “Orderingång” definieras som beställningar erhållna och bekräftade under perioden.
 • Resultatet helåret var –44 823 (-12 942) KSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning för helåret uppgick till –1,28 (-0,41) SEK och efter utspädning -1,28 (-0,41) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –39 872 (-13 369) KSEK.
 • Banktillgodohavanden uppgick till 65 875 (102 745) KSEK vid periodens slut.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Kommentar från VD
Under åtta kvartal i rad har Bio-Works nettoomsättning ökat och 2022 avslutades med ytterligare ett starkt halvår för företaget. Försäljningsökningen var 70 % och ökningen i orderingången blev 99 %, jämfört med samma period 2021.
Ser vi på helårsperioden ökade försäljningen med 89% och orderingången med 94%. Vår orderstock för leverans 2023 var rekordhöga 27,6 MSEK den 31 december. Jag är återigen stolt över företagets prestationer under året.

Halvåret bjöd på en fortsatt stark tillväxt på den nordamerikanska marknaden, med en försäljningsökning på hela +228%, upp från 131% jämfört med samma period föregående år. På de europeiska och asiatiska marknaderna såg vi en positiv utveckling (+35% respektive +12% jämfört med andra halvåret 2021), och perioden avslutades positivt med en stor order av WorkBeads affimAb, till ett värde av 15,2 miljoner SEK.

En viktig faktor för försäljningstillväxten har varit lanseringen av GoBio förpackade kolonner. GoBio genererade 3,1 miljoner SEK i intäkter under andra halvåret, med en orderingång på totalt 6,0 miljoner SEK. Vi tror att trenden mot färdigpackat kommer att fortsätta under 2023.

Bio-Works produkter i storskalig produktion
Nya produktionskunder fortsätter att vara nyckelfaktorn till Bio-Works framgång. Åtta företag introducerade WorkBeads och GoBio-produkter i sina tillverknings-anläggningar under 2022, och dessa projekt bidrog med 25,1 MSEK i försäljning. Dessutom har vi framgångsrikt varit värd för tre kundrevisioner under året.

Flexibilitet som styrka
Under 2022 fortsatte branschen att se långa ledtider för kromatografi-resiner från traditionella leverantörer, och det gav Bio-Works medvind under året. Ledtiderna börjar dock bli bättre. Vi har därför intensifierat vårt arbete för att stå väl rustade på marknaden post-Covid, och är övertygade om att vår flexibla organisation kommer att ge många fördelar.
Framöver kommer vårt fokus att ligga på utveckling av mer differentierade produkter som visar Bio-Works förmåga att förnya sig och möta ouppfyllda kundbehov.

Gynnsamma marknadstrender
De molekylära strukturerna som används för att utveckla nya biologiska läkemedel diversifieras snabbt, vilket skapar ett behov av nya produktionsverktyg (inklusive kromatografi-resiner) som är skräddarsydda för dessa nya strukturers specifika behov.

Diversifieringen sker i två riktningar samtidigt - i ena änden av spektrumet har vi enklare molekylära strukturer som peptider och oligonukleotider, i andra änden mycket komplexa strukturer som virala vektorer, exosomer och hela celler (så kallade Advanced Therapeutic Medicinal Products eller ATMPs).

Bio-Works är väl positionerat mot dessa marknader. Vår flexibla produktionsanläggning är väl lämpad för att producera högvolymprodukter (som WorkBeads 40S) och nischprodukter som är fokuserade på mer specifika kundbehov.

En hörnsten i vår innovationsstrategi 2023 kommer därför att vara ett betydligt starkare fokus på utvecklingen av specialdesignade resiner, som drivs av direkt kundsamarbete. Dessa projekt tillåter Bio-Works att fokusera utvecklingsresurser på möjligheter kopplade till ett specifikt kundbehov.

Samtidigt kommer vi att fortsätta att förbättra vår servicenivå för att säkerställa att kunderna ser Bio-Works som en premiumleverantör med förstklassig service.

Kostnadsfokus och högvärdiga produkter
I slutet av 2021 konstaterade vi att 2022 skulle bli året då Bio-Works skulle öka försäljningen snabbare än kostnaderna. Det skulle ske på två sätt, dels genom ett ökat kostnadsfokus och dels genom en viktning av produktportföljen mot mer högförädlade produkter som ger en större vinst per såld liter.

 Vi kan i backspegeln konstatera att vi delvis har uppnått målet, även om tillfälliga kostnader och en oförutsedd produktmix under året arbetade emot oss. Trots detta lyckades vi under den andra halvårsperioden genomföra en markant sänkning av den rullande sex-månaders förbrukningstakten av kapital (burn-rate) på 35% och vi förväntar oss att trenden håller i sig, om inte accelererar under de kommande tolv månaderna.

Vår strategi för att uppnå lönsamhet är oförändrad. Vi kommer att fortsätta att fokusera våra försäljnings- och marknadsföringsinsatser på högförädlade produkter med en högre marginal per liter resin, samtidigt som vi har ett starkt fokus på kostnadskontroll.

Vägen framåt är tydlig
I oktober meddelade vi att bolaget är väl positionerat för break-even under 2024 utan behov av ytterligare finansiering. Jag är mer säker än någonsin på att detta mål är inom räckhåll.

Jag vill tacka alla Bio-Workers för era stora ansträngningar under det gångna året. Vi inser att vi har mycket hårt arbete framför oss, men vägen framåt är tydlig och det är med tillförsikt jag välkomnar det nya året.

Stort tack för ditt fortsatta förtroende och stöd.

Tillsammans fortsätter vi resan mot lönsamhet

Uppsala i februari 2023
Jonathan Royce
Verkställande direktör

Rapportpresentation
En intervju om rapporten med VD Jonathan Royce finns på YouTube. Intervjun är på engelska.
https://youtu.be/IG_0yY5TP-8

MFN