BillerudKorsnäs: Ytterligare teckningsåtaganden inför kommande företrädesemission

2022-05-09 18:30:00

Bolagets styrelse har till årsstämman den 10 maj 2022 föreslagit att styrelsen ska bemyndigas att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om högst 3 500 MSEK i syfte att återbetala del av den skuld som upptogs vid förvärvet av Verso.
Bolagets tre största aktieägare, AMF Pension & Fonder (genom AMF Tjänstepension), dock med undantag för vissa fonder (se nedan), FRAPAG Beteiligungsholding och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen vid årsstämman och teckna sina respektive pro rata-andelar.
Därutöver har Swedbank Robur fonder och AMF Pension & Fonder (för vissa fonder under AMF:s förvaltning) uttryckt att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen.
AMF Pension & Fonder (genom AMF Tjänstepension) och Fjärde AP-fonden har även ingått garantiåtaganden[ ]att teckna ytterligare aktier i företrädesemissionen utöver sina pro rata-andelar upp till ett sammanlagt belopp om maximalt 500 MSEK respektive 400 MSEK.
Totalt har aktieägare i BillerudKorsnäs därmed lämnat åtaganden, garantier och avsiktsförklaringar som täcker cirka 64% av företrädesemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Christoph Michalski, Koncernchef och VD, +46 703 553 098
Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl 18.30 CET.

Cision