Rapport Billerud nådde inte upp till analytikernas vinstförväntningar. Förpackningstillverkaren föreslår en utdelning på sammanlagt 7:50 kronor vilket även det var lägre än väntat. 

Billeruds justerade rörelseresultat uppgick till 1.405 miljoner kronor och den justerade rörelsemarginalen blev 12 procent för det fjärde kvartalet 2022.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Infronts sammanställning av sju analytikers prognoser för justerat rörelseresultatet låg i genomsnitt på 1.637 miljoner kronor och på en justerat rörelsemarginal om 13,4 procent.

Resultatet före skatt blev 1.181 miljoner kronor. Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett resultat före skatt på 1.595 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 11.971 miljoner kronor för perioden. Snittestimatet låg på 12.172 miljoner kronor.

Billerud föreslår en ordinarie utdelning om 5:50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2:00 kronor per aktie för 2022.

Väntat enligt Infronts analytikersammanställning var en utdelning om 8:72 kronor per aktie.

Spår lägre efterfrågan

Billerud spår för det första kvartalet 2023 mer utmanande marknadsförutsättningar för de flesta produktkategorier, med lägre efterfrågan.

Det skriver bolaget i bokslutsrapporten.

”För det första kvartalet 2023 förväntas marknadsvillkoren bli mer utmanande för alla produktkategorier, utom för vätskekartong och specialpapper, drivet av lagerminskningar hos kunderna och en svagare efterfrågan. Prishöjningar för vätskekartong kommer att motverka en del av kostnadsökningarna, samtidigt som vi förväntar oss volympress för de flesta andra produktkategorier”, framgår det av rapporten.

Under det fjärde kvartalet 2022 förändrades marknadsläget till att bli mindre gynnsamt för ett flertal produktkategorier. Tidigare införda prisökningar hade effekt, och prisnivåerna kunde i princip upprätthållas, medan volymen minskade mot slutet av kvartalet.

Vidare spår Billerud att råvarukostnaderna kommer vara stabila i Nordamerika och öka i Europa under det första kvartalet i år.

Under det fjärde kvartalet genomfördes planerade underhållsstopp i oktober i Frövi och Rockhammar. Den totala negativa påverkan av underhållsstoppen under det fjärde kvartalet uppgick till cirka 170 miljoner kronor, vilket var högre än beräknat främst på grund av höga täckningsbidrag för volymbortfallet.

Lanserar nytt effektivitetsprogram

Billerud lanserar ett nytt treårigt effektivitetsförbättringsprogram, skriver vd Christoph Michalski i delårsrapporten.

”Exempel på förbättringsområden är minskade lager av färdiga produkter och bättre processer för kortare leveranstider och mixhantering. Målet för programmet är ett ebitda-lyft från slutet av 2025 på 1,5 miljarder kronor.”

För 2023 uppskattar Billerud en leverans på 400 miljoner kronor.

Kostnadsinflationen förväntas fortsätta i början av 2023.

Under det första kvartalet kommer kostnaderna för ved, energi och kemikalier att öka i Europa, medan logistikkostnaderna kommer vara oförändrade.

”Kostnaderna i Nordamerika förväntas vara stabila. För 2023 har vi säkrat 67 procent av vår elförbrukning i Europa och vi har avtal med fasta priser för nästan hälften av vår naturgasförbrukning i Nordamerika”, skriver han.

I det fjärde kvartalet påverkades Billeruds lönsamhetsnivå av den kraftigt ökade kostnadsinflationen för råvaror, särskilt i Europa.

”Försäljningsvolymerna under kvartalet blev dessvärre lägre än väntat, främst på grund av svagare efterfrågan och lagerjusteringar hos några av våra kunder. Dessutom hade vi flera produktionsstörningar, oberoende av varandra, som påverkade vår driftstakt under december”, skriver han.

Den nordamerikanska verksamheten fortsatte att ge ett betydande resultat- och kassaflödesbidrag under det fjärde kvartalet, skriver Billerud-chefen vidare.

”Resultatet i Nordamerika stärktes genom att kostnader för insatsvaror sjönk samt positiva valutaeffekter. I Europa bibehöll vi priserna, men marginalerna urholkades av den fortsatta kostnadsinflationen”, skriver han.

Efter en period av starka marknadsvillkor med stigande priser och lageruppbyggnad hos bolagets kunder i spåren av covid-19-pandemin blev marknadsförutsättningarna mindre gynnsamma under det fjärde kvartalet. Förändringen av marknadsläget till svagare efterfrågan drevs framför allt av kunders tillfälliga lageravveckling och förväntningar på en ekonomisk avmattning.