Aktie Billerud Korsnäs förvärvar Verso, en tillverkare av bestruket papper i Nordamerika, för en kontant köpeskilling om cirka 825 miljoner dollar.

Versos styrelse har, på rekommendation av en särskild styrelsekommitté, enhälligt godkänt och beslutat att rekommendera transaktionen till Versos aktieägare.

Köpeskillingen motsvarar ett pris per aktie om 27:00 dollar och en multipel på cirka 6 gånger ”enterprise value”/ justerad ebitda för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021. Köpeskillingen motsvarar en premie om 26 procent jämfört med en volymviktad genomsnittskurs för Versos aktie under de senaste 30 handelsdagarna-

”Förvärvet kommer omedelbart öka vinsten per aktie och över tid skapa betydande aktieägarvärde med en mer lönsam produktmix”, heter det.

Verso hade en nettoomsättning om 1.264 miljoner dollar och ett justerat ebitda-resultat om 158 miljoner dollar under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021.

Förvärvet och transformationen kommer att finansieras genom en kombination av en företrädesemission om upp till 3,5 miljarder kronor, ytterligare skuld samt operativt kassaflöde.

Förvärvet förväntas slutföras under det andra kvartalet 2022, förutsatt att transaktionen godkänns av Versos aktieägare samt att erforderliga myndighetsgodkännanden erhålls och att andra sedvanliga villkor uppfylls.

”Förvärvet av Verso ligger helt i linje med Billerud Korsnäs strategi att driva lönsam tillväxt inom kartong och ambitionen att expandera i Nordamerika”, heter det.

Versos strategiska tillgångar är belägna i en region med riklig och kostnadseffektiv tillgång till fiber som är lämpad för produktion av högkvalitativt förpackningsmaterial, skriver Billerud Korsnäs. Vidare ger Versos geografiska läge gynnsamma förutsättningar för export till både Asien och Europa.

Planen är att konvertera Versos största anläggning, bruket i Escanaba, till en förstklassig, hållbar och helt integrerad anläggning för kartongtillverkning. En maskin uppskattas konverteras till 2025, och en andra maskin till 2029, med en total kapacitet på cirka 1-100 kton.

Billerud Korsnäs uppskattar att investeringen för ombyggnadsprojektet kommer att vara upp till 9 miljarder kronor, varav cirka två tredjedelar ska investeras fram till 2025 och resterande del fram till 2029. Den ökade nettokapaciteten om cirka 400 kton jämfört med i dag, kommer tillsammans med en mer lönsam produktmix att skapa betydande aktieägarvärde över tid, heter det.

Förutom fortsatt pappersproduktion i Escanaba under konverteringen, planerar Billerud Korsnäs att fortsätta driva bruket i Quinnesec. Det har en årlig kapacitet om cirka 400 kton papper och 200 kton avsalumassa, och är kostnads- och kvalitetsledande inom grafiskt finpapper, i synnerhet träfritt bestruket papper och specialpapper.

Den sammanlagda nettoomsättningen för Billerud Korsnäs och Verso under tolvmånadersperioden som avslutades den 30 september 2021 uppgick till cirka 36,7 miljarder kronor, och det sammanlagda justerade ebitda-resultatet för samma period uppgick till cirka 5,0 miljarder kronor (proforma, 1 oktober 2020-30 september 2021).

Billerud Korsnäs styrelse avser att föreslå att en bolagsstämma bemyndigar styrelsen att besluta om en företrädesemission om upp till 3.500 miljoner kronor. Företrädesemissionen planeras genomföras 2022 efter det att transaktionen slutförts. Billerud Korsnäs fyra största aktieägare, AMF Pension och Fonder, Frapag Beteiligungsholding, Swedbank Robur fonder och Fjärde AP-fonden, som tillsammans innehar cirka 37,7 procent av Billerud Korsnäs aktiekapital, stödjer förvärvet och har uttryckt sin avsikt att rösta för företrädesemissionen och teckna sina respektive pro rata-andelar.

Billerud Korsnäs bibehåller de finansiella målen som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen i november 2021. De finansiella målen är: Försäljningstillväxt på 3-4 procent per år, ebitda-marginal >17 procent, Räntebärande nettoskuld / ebitda <2,5 och utdelning minst 50 procent av årets resultat.

Förvärvsrelaterade kostnader om cirka 135 miljoner kronor kommer att redovisas i resultatet för det fjärde kvartalet 2021 som en jämförelsestörande post.

Ett konferenssamtal kommer att hållas måndagen den 20 december klockan 11.