Rapport Bilåterförsäljaren Bilia redovisar ett operativt rörelseresultat på 574 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2022 (558).

Nettoomsättningen uppgick till 10.425 miljoner kronor (8.634), motsvarande en tillväxt på 21 procent.

Resultatet efter skatt blev 358 miljoner kronor, jämfört med 349 miljoner kronor motsvarande period året innan.

En utdelning för helåret 2022 om 8:80 kronor per aktie föreslås (8:00).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 23 bidragsgivare, låg på ett operativt rörelseresultat på 354 miljoner kronor och en omsättning på 7.375 miljoner kronor.

”Det högre operativa rörelseresultatet förklarades främst av förbättrad tillgång på nya bilar och tillväxt i Serviceaffären vilket kompenserade för under året avyttrade verksamheter”, skriver Bilia om det gångna kvartalets utveckling.

Orderstocken för nya bilar var enligt Bilia fortsatt på en hög nivå om 26.325, drygt 5.500 bilar fler än året innan justerat för avyttrade och förvärvade verksamheter.

Det råder fortfarande obalanser i leverantörskedjorna och brist på nya bilar vilket kommer leda till fortsatt långa leveranstider under 2023, uppger Bilia samtidigt.

”Den förbättrade tillgången på bilar under fjärde kvartalet var framför allt relaterad till förändrade skatteregler i Sverige och Norge”, enligt bilåterförsäljaren.

”Det låga konsumentförtroendet på grund av hög inflation, höga räntor och höga energipriser har inneburit en lägre orderingång för nya bilar i våra verksamhetsländer. Efterfrågan på begagnade bilar var på en något lägre men fortsatt god nivå jämfört med föregående år. Efterfrågan på servicetjänster har varit god och påverkades i låg utsträckning av det osäkra konjunkturläget”, skriver Bilias vd Per Avander i bokslutet.

Han uppger att bolaget arbetar aktivt för att möta utmaningar i omvärlden, och att Bilia vill fortsatt växa organiskt och genom förvärv.

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.