BHG Group informerar om resultatutvecklingen för det tredje kvartalet 2022, åtgärder för att förbättra lönsamheten, nedskrivning och omförhandlade kovenanter

2022-10-11 17:42:00

Marknaden för Home improvement, d.v.s. Do-It-Yourself och Heminredning, präglades under det tredje kvartalet 2022 av geopolitisk turbulens, krympande disponibel inkomst och viss mättnad efter konsumtionspeaken under coronapandemin, vilket lett till svagare efterfrågan och höga lagernivåer.

BHG Group AB (Publ) (”BHG”) bedömer att verksamheten under det tredje kvartalet utvecklades starkare än marknaden som helhet. Nettoomsättningen ökade, trots den utmanande marknadssituationen, med 1,5 % till 3 107 (3 060) Mkr, jämfört med motsvarande period 2021. Den organiska tillväxten för perioden uppgick till -5,3 %. Orderingången under kvartalet översteg dock nettoomsättning med drygt 100 Mkr, vilket förklaras av långa installationstider för vissa produktgrupper, primärt inom segmentet värmepumpar där försäljningen utvecklas mycket positivt som en följd av energiprisutvecklingen. Orderingången under det tredje kvartalet kommer redovisas som nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2022.

Den relativt starka nettoomsättningsutvecklingen förklaras främst av positiva effekter från det pågående arbetet med att förädla kunderbjudandet, ökat fokus på kundernas behov och optimerade marknadsaktiviteter.

Justerad EBIT för perioden uppgick till 48 (164) Mkr, motsvarande en justerad EBIT-marginal om 1,5 (5,4) %. Kassaflödet från rörelsen förbättrades till -133 (-232) Mkr. Det svaga resultatet förklaras främst av den nuvarande prispressen på BHG:s marknader som en följd av svag efterfrågan. Det negativa kassaflödet från rörelsen förklaras av levertörsbetalningar hänförliga till det säsongsmässigt starkare andra kvartalet.

Koncernens likvida medel vid utgången av det tredje kvartalet uppgick till 692 Mkr, jämfört med 520 Mkr vid utgången av andra kvartalet och 274 Mkr vid årets början. Koncernens outnyttjade kreditfaciliteter uppgick vid periodens slut till 500 Mkr, jämfört med 1 000 Mkr vid utgången av andra kvartalet och 800 Mkr vid årets början.

Därutöver förväntas ett antal beslutade åtgärder förbättra lönsamhet och kassaflöde och därmed förstärka balansräkningen betydligt:

  • BHG kommer genomföra kostnadsneddragningar om 150-200 Mkr på årsbasis för att anpassa verksamheten till den utmanade marknaden samt motverka inflationsdrivna ökningar av till exempel lokal- och energikostnader. Arbetet med kostnadsbesparingarna påbörjas omedelbart och förväntas få full effekt från det andra kvartalet 2023. Besparingarna avser främst personalminskningar samt bland annat effektivisering av lagerhållningskostnader och kommer genomföras i enlighet med arbetslagstiftning och rutiner.
  • Bolaget arbetar aktivt med att minska lagret. Lagerhållna varor reducerades med 98 Mkr under det tredje kvartalet. Ett mål har satts upp om att i ett första steg reducera lagerhållna varor med ytterliggare 100-200 Mkr under det fjärde kvartalet för att därigenom förbättra kassaflödet i rörelsen. Arbetet med att minska lagerhållningen kommer därefter fortsätta, med målet att reducera lagret ytterligare under 2023.
  • I tillägg förväntas utbetalningar av tilläggsköpeskillingar för förvärvade bolag vara lägre än tidigare kommunicerat. Totalt uppgår förvärsrelaterade skulder till 1 398 Mkr vid utgången av det tredje kvartalet 2022, att jämföra med 1 787 Mkr vid utgången av det andra kvartalet 2022.

Styrelsen har i dag, i tillägg till ovanstående åtgärder, beslutat att genomföra en nedskrivning av lagervärdet med 375 Mkr per den 30 september 2022. Nedskrivningen kommer belasta resultatet för det tredje kvartalet 2022 och avser säsongsvaror, relaterat till svag försäljning under sommarmånaderna 2022. Nedskrivningen är inte kassaflödespåverkande.

Därutöver har BHG omförhandlat och av långivande banker beviljats tidsbegränsade lättnader vad avser koncernens kovenanter. Dessa lättnader gäller under perioden från och med 30 september 2022 till och med 31 december 2023 och medför att långivarnas krav avseende skuldsättningsgrad och ränteteckningsgrad sänks under nämnda period.

”Vi har stor respekt för den nya verklighet konsumenten befinner sig i, och bedömer att marknaden kommer att bli än mer utmanade innan det blir bättre och väljer därför att proaktivt förbereda BHG för den osäkerhet som förväntas råda på konsumentmarknaden en tid framöver. De åtgärder vi nu vidtar förväntas leda till en positiv resultat- och kassaflödesutveckling och utgör ett första steg i vårt arbete med att framtidssäkra BHG för framtida lönsam tillväxt. Den omorganisation och förfinade verksamhetsmodell som tidigare kommunicerats är ytterliggare ett led i det här arbetet, kommenterar Gustaf Öhrn, t.f. vd och styrelsemedlem i BHG Group.

Webcast med anledning av dagens pressmeddelande
Gustaf Öhrn, t.f. vd och koncernchef och Jesper Flemme, CFO kommer onsdagen den 12 oktober, klockan 10.00 att hålla en webcast med anledning dagens pressmeddelande. Webcasten kommer att hållas på engelska. För att delta, gå till https://tv.streamfabriken.com/pressconference-october-2022. Frågor kan ställas skriftligen i webcasten eller muntligen genom att ringa in på telefonnummer +46 856642651. Deltagarkod: 66377304#

MFN