Besqab uppfyller inte vissa nyckeltal under obligationslån

2023-02-01 17:30:00

Som en konsekvens av avsättningarna och nedskrivningen, visar Bokslutet att Bolaget inte uppfyllde de finansiella nyckeltalen avseende ränteteckningsgrad (Interest Cover Ratio) och soliditet (Equity Ratio) beräknade per 31 december 2022 ("Nyckeltalen") enligt villkoren i Bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 800 Mkr (ISIN: SE0015950233) med förfall den 14 maj 2024 ("Obligationslånet").

Som meddelades i ett pressmeddelande den 27 januari 2023 har Bolaget instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ), som agerar agent under Obligationslånet, att inleda ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna rösta för att godkänna frånsteg från villkoren för Obligationslånet avseende Nyckeltalen för rapporteringsperioderna som slutar den 31 december 2022, 31 mars 2023, 30 juni 2023 och 30 september 2023. Det skriftliga förfarandet avslutas senast den 22 februari 2023 och Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i ett pressmeddelande i samband därmed.

I pressmeddelandet den 25 januari 2023 meddelades även att styrelsen för Bolaget har för avsikt att besluta om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 825 Mkr under andra kvartalet 2023, där nettolikviden från emissionen avses användas till att lösa Obligationslånet. Bolaget avser att slutföra lösen av Obligationslånet någon gång mellan den 15 maj 2023 och den 30 juni 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Cision