Aktie Bostadsbyggaren Besqab:s aktie rasar cirka 15 procent efter onsdagskvällens besked att bolaget gör en icke-kassaflödespåverkande avsättning och nedskrivning om totalt 665 miljoner kronor, samtidigt som bolaget avser göra en företrädesemission om 825 miljoner kronor.

Bakgrunden till besluten är att marknadsförutsättningarna för nyproduktion av bostäder har fortsatt att vara utmanande under det fjärde kvartalet. Bolaget behöver därför få en mer balanserad risk i projektportföljen och mer rättvisande värden på exploateringsfastigheterna i förhållande till de förändrade marknadsförutsättningarna, heter det.

Avsättningen är en engångskaraktär för pågående projekt och en omvärdering av Besqabs exploateringsfastigheter, vilket innebär en nedskrivning i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2022. Åtgärderna påverkar inte kassaflödet.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2022 kommer med anledning av beslutet inkludera engångsposter om totalt 665 miljoner kronor och rörelseresultatet för helåret 2022 beräknas preliminärt uppgå till cirka -630 miljoner kronor.

Utöver det så avser bolaget ta in 825 miljoner kronor i en företrädesemission under andra kvartalet 2023. Emissionen är fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden.

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas till en förtida återbetalning av bolagets 800 miljoner kronor seniora icke säkerställda gröna obligationer.