Besqab inleder skriftligt förfarande avseende obligationslån

2023-01-27 13:30:00

Bolaget har idag instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), som agerar agent under Obligationslånet, att inleda ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna rösta för att godkänna frånsteg från villkoren för Obligationslånet avseende Nyckeltalen för rapporteringsperioderna som slutar den 31 december 2022, 31 mars 2023, 30 juni 2023 och 30 september 2023.

Förbehållet att förslaget som framgår av kallelsen godkänns, samt förbehållet villkoren i kallelsen, kan obligationsinnehavare som deltar i det skriftliga förfarandet genom att inkomma med en giltig röst för förslaget senast kl. 15.00 (CEST) den 6 februari 2023 vara kvalificerade till att erhålla en tidig samtyckesavgift till ett belopp som motsvarar 5 baspunkter av det nominella beloppet av varje obligation (vilket motsvarar SEK 625 per obligation).

Som meddelades i Pressmeddelandet har styrelsen för Bolaget även för avsikt att besluta om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 825 Mkr under andra kvartalet 2023, där nettolikviden från emissionen avses användas till att lösa Obligationslånet. Bolaget avser att slutföra lösen av Obligationslånet någon gång mellan den 15 maj 2023 och den 30 juni 2023.

Ett meddelande om skriftligt förfarande kommer att skickas till samtliga obligationsinnehavare den 27 januari 2023 i enlighet med villkoren för Obligationslånet. Det skriftliga förfarandet avslutas senast den 22 februari 2023 och Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i ett pressmeddelande i samband därmed.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på Besqabs webbplats (www.besqab.se) och på Agentens webbplats (www.stamdata.com).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Cision