Besqab: Delårsrapport januari-mars 2022

2022-04-28 13:00:00
Januari-mars 2022
 •     Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick kvartalets intäkter till 743,4 Mkr (505,3) och rörelseresultatet till 37,4 Mkr (29,6).
 •     Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 13,0 Mkr (40,6).
 •     Kvartalets resultat efter skatt enligt segmentsredovisningen uppgick till 43,6 Mkr (60,5) och resultat per aktie till 2,86 kr (3,94).
 •     Eget kapital enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 1 915,0 Mkr (1 676,9) och eget kapital per aktie till 123,68 kr (108,36).
 •     Likvida medel enligt segmentsredovisningen uppgick per balansdagen till 659,5 Mkr (453,9).
 •     Antal produktionsstartade bostäder uppgick till 192 (117) varav 0 (0) avser bostäder för eget ägande.
 •     Antal sålda bostäder uppgick till 122 (88).
 •     Enligt IFRS uppgick intäkterna till 777,7 Mkr (261,4) och rörelseresultatet till 68,5 Mkr (18,2). Kvartalets resultat efter skatt enligt IFRS uppgick till 74,3 Mkr (51,3) motsvarande 4,84 kr per aktie (3,39).
Väsentliga händelser under första kvartalet
 •     Besqab får utmärkelsen Sveriges nöjdaste bostadskunder 2021 av oberoende analysföretaget Prognoscentret.
 •     Besqab tecknar avtal om förvärv av fastigheter i Tyresö för utveckling av cirka 45 lägenheter i flerbostadshus. 
 •     I slutet av februari invaderar Ryssland Ukraina. Invasionen fördöms på global nivå och kraftfulla sanktioner införs för att påverka Ryssland. Kriget och sanktionerna bidrar till att ytterligare förstärka den råvaru- och kapacitetsbrist som började uppstå under pandemin. Dessa driver också på prisutvecklingen på energi, drivmedel och vissa råvaror.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Besqab har i april förvärvat ytterligare aktier i dotterbolaget RAW Property AB till en köpeskilling om 3,6 Mkr. Efter förvärvet uppgår Besqabs ägarandel till cirka 63 procent.

Finansiell utveckling - jan-mar jan-mar apr jan-dec 2021
segmentsredovisning, 1) 2022 2021 2021-mar
2022
Intäkter, Mkr 743,4 505,3 2 856,0 2 617,9
Rörelseresultat, Mkr 37,4 29,6 220,9 213,1
Resultat efter skatt, Mkr 43,6 60,5 275,7 292,6
Rörelsemarginal, % 5,0 5,9 7,7 8,1
Avkastning på eget kapital, %, 9,2 14,7 15,3 16,8
2)
Soliditet, % 41,0 59,3 41,0 40,1
Resultat per aktie före 2,86 3,94 17,90 19,01
utspädning, kr
Eget kapital per aktie, kr 123,68 108,36 123,68 121,03

Försäljning och produktion jan-mar jan-mar apr jan-dec 2021
2022 2021 2021-mar
2022
Antal produktionsstartade 192 117 877 802
bostäder, st, 3)
Antal bostäder i pågående 1 907 1 242 1 907 1 786
produktion, st, 3)
Antal sålda bostäder, st, 4) 122 88 586 552
Andel sålda och bokade 69 69 69 70
bostäder i pågående
produktion, %, 4)
Antal osålda bostäder i 0 1 0 0
avslutad produktion, st, 4)
  - varav upptagna i 0 1 0 0
balansräkningen, st

1) Besqabs segmentsredovisning avspeglar det sätt på vilket bolagets styrelse och ledning följer verksamheten, se not 2 i delårsrapporten.
2) Avkastning på eget kapital har omräknats till helårstal.
3) Bostads-/äganderätter, hyresbostäder och vårdbostäder.
4) Bostads-/äganderätter.

Jämförelsetal inom parentes avser för resultatposter motsvarande period 2021 och för balansposter motsvarande balansdag 2021. Definitioner av nyckeltal finns i delårsrapporten.

I dag klockan 14.00 presenterar VD Carola Lavén och CFO Magnus Ekström rapporten via en telefonkon-ferens/livesänd audiocast. Presentationen hålls på svenska och går att följa via telefon +46 (0) 8 566 184 30 (konferens-ID: 6673677#) eller online genom denna länk (https://fronto.vancastvideo.com/event/okyxDRWx/2655?lang=2229).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 28 april 2022 klockan 13:00 (CEST).

 

Cision