Besqab AB (publ) - Meddelande om utfall i skriftligt förfarande avseende obligationslån

2023-02-07 12:00:00

Den tidiga samtyckesavgiften kommer att utbetalas den 20 februari 2023 till de obligationsinnehavare som enligt villkoren i kallelsen till skriftlig förfarande kvalificerar till att erhålla densamma. Avstämningsdag för att berättigande till den tidiga samtyckesavgiften var som tidigare kommunicerat den 2 februari 2023.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Carola Lavén, VD, e-post: carola.laven@besqab.se,tel: 08-409 415 57
Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se,tel: 08-409 415 52

Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2023 klockan 12:00 (CET).

Cision