Beslut vid Thule Groups (publ) årsstämma 2021

2021-04-22 15:15:00

För att minska risken för spridning av covid-19 genomfördes Thule Group AB:s årsstämma den 22 april 2021, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom poströstning.

Ett förinspelat tal där verkställande direktören Magnus Welander berättar och informerar om företagets verksamhet under det gångna året finns publicerad på bolagets webbplats, www.thulegroup.com/sv/bolagsstammor.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Stämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Bengt Baron (ordförande), Mattias Ankarberg,  Hans Eckerström, Heléne Mellquist, Therese Reuterswärd och Helene Willberg.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 1 150 000 kronor till ordföranden och med  400 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.

För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 220 000 kronor till ordföranden och med 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 90 000 kronor till ordföranden och med 45 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor
Till revisor omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Eric Salander kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 15,50 kronor per aktie för 2020. Utdelningen ska
utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 11,50 kronor per aktie fastställdes till den 26 april
2021. Till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4 kronor per aktie fastställdes den 4 oktober 2021. Den första
utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 29 april 2021 och den andra utbetalningen med
start den 7 oktober 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, ändra bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning vid framtida bolagsstämmor.

MFN