Beslut vid RevolutionRace årsstämma 2022

2022-11-10 11:10:00

Vid RVRC Holding AB (publ):s årsstämma den 10 november 2022 fattades nedanstående beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021/22.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om utdelning om 0,77 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till 14 november 2022. Utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start den 17 november 2022.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/22.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Jens Browaldh, Cecilie Elde, Andreas Källström Säfweräng, Pernilla Nyrensten och Johan Svanström. Niclas Nyrensten valdes som ny styrelseledamot. Andreas Källström Säfweräng valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att, exklusive utskottsarvode, utgå med 525 000 kronor (500 000) till ordföranden och 210 000 kronor (200 000) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 105 000 kronor (100 000) till ordföranden och 55 000 kronor (50 000) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet beslutades ersättning att utgå med 65 000 kronor (60 000) till ordföranden och 35 000 kronor (30 000) till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Mast fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021/22.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen är bemyndigad att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, fram till tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna ges ut genom nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler ska inte överstiga 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid utnyttjandet av bemyndigandet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, av högst så många egna aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget, till ett pris som faller inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får under samma tid ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor, till ett pris som faller inom det på Nasdaq Stockholm registrerade kursintervallet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram (LTIP 2022/2026) för cirka 25 nuvarande och eventuellt tillkommande ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom RevolutionRace-koncernen. Programmet innebär att högst 2 125 000 teckningsoptioner emitteras för efterföljande överlåtelse till deltagarna. Överteckning får inte ske. Överlåtelse av teckningsoptionerna avses ske så snart som möjligt efter fastställande av lösenpriset. Överlåtelse till eventuellt tillkommande Deltagare får dock ske fram till och med 30 juni 2023. Överlåtelse ska ske till marknadsmässigt pris och enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 15 november 2025–15 maj 2026. Teckningskursen vid nyteckning av aktier ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 2–9 november 2022. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,88 procent beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till antalet befintliga aktier.

MFN