Beslut vid extra bolagsstämma i BHG Group

2023-01-13 16:30:00

Idag, fredagen den 13 januari 2023, hölls extra bolagsstämma i BHG Group AB (publ) i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Val och arvodering av styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Kristian Eikre och Vesa Koskinen nyvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid Vesa Koskinen ersätter nuvarande styrelseledamoten Niklas Ringby. Stämman beslutade även att välja Christian Bubenheim (som av styrelsen i augusti 2022 utsetts till t.f. styrelseordförande) till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättningen till nyvalda styrelseledamöter ska uppgå till ett belopp motsvarande vad årsstämman den 5 maj 2022 beslutade, proraterat för antal månader i styrelsen, förutom till Kristian Eikre som avstår från styrelsearvode. Motsvarande proratering ska ske för avgående ledamöter. I övrigt gäller årsstämmans arvodesbeslut oförändrat.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade slutligen om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör genom utgivande av högst 1 898 654 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag för vidareöverlåtelse till bolagets verkställande direktör. Teckningsoptionerna ska överlåtas till ett pris uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 35 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 3 april 2026 till och med den 3 juli 2026.

MFN