Beslut vid årsstämma i BHG Group

2022-05-05 17:20:00

Idag, torsdagen den 5 maj 2022, hölls årsstämma i BHG Group AB (publ) i Malmö. Med hänsyn till den pågående pandemin erbjöds aktieägarna även möjligheten att utöva sin rösträtt per post. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn, Mariette Kristenson och Niklas Ringby samt nyvaldes Joanna Hummel och Pernilla Walfridsson. Gustaf Öhrn omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 460 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 120 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande, 60 000 kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Valberedning, ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport
Stämman beslutade vidare om valberedning och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslagen i kallelsen. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att, i enlighet med bolagets etablerade förvärvsstrategi, finansiera förvärv med egna aktier samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade slutligen om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa seniora befattningshavare, verkställande direktörer och nyckelpersoner inom koncernen genom utgivande av högst 1 900 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida medarbetare i koncernen. Teckningsoptionerna överlåts till ett pris per tecknad teckningsoption uppgående till teckningsoptionens marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under den femdagarsperiod som föregår årsstämman 2022. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 augusti 2025 till och med den 30 september 2025.

MFN