Bergs Timber AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2022

2022-10-27 13:00:00

PRESSMEDDELANDE

2022-10-27

TREDJE KVARTALET

Under årets tredje kvartal påverkades koncernen av det försämrade konjunkturläget.

Nettoomsättningen uppgick till 708 Mkr jämfört med 846 Mkr samma period föregående år. Den lägre omsättningen förklaras av lägre priser och lägre försäljningsvolymer för Wood Protection. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 46 Mkr jämfört med 186 Mkr föregående år.

Det försämrade resultatet förklaras av lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer

för Wood Protection samt av lägre försäljningspriser och högre råvarukostnader för Sawn Wood. Utvecklingen för Joinery är fortsatt gynnsam där både försäljningsvolymer och pris har ökat under kvartalet. Detsamma gäller för pellets inom Energy & Logistics. Koncernens kassaflöde var starkt och uppgick under kvartalet till 305 Mkr, vilket sänkte nettoskulden till 34 Mkr per den 30 september 2022.

MARKNAD

Effekterna av det osäkra läget med pågående krig, hög inflation och stigande räntor minskar efterfrågan på flera av koncernens produkter. Nedgången av efterfrågan på trävaror inom gör-det-själv sektorn har fortsatt under kvartalet. Samtidigt är takten i nybyggnation, renovering och infrastrukturprojekt

fortsatt god på flera av våra viktiga marknader. Efterfrågan på fönster och dörrar är fortsatt god.

Marknaden för sågade trävaror har försämrats under kvartalet med sjunkande priser som följd. I takt med ökade lager och försämrad lönsamhet har ett flertal hyvleri- och sågverksföretag aviserat om minskad produktionstakt för resten av innevarande år.

Stigande energikostnader har ökat efterfrågan på energived och pellets med kraftigt stigande priser som följd. Den ökade efterfrågan på energi och massaved bromsar nu avverkningen av sågtimmer på flera håll vilket ytterligare kommer att minska sågverksproduktionen.

UTVECKLING PER PRODUKTOMRÅDE

WOOD PROTECTION

Fortsatt minskad efterfrågan i gör-det-själv sektorn gör att försäljningsvolymerna under kvartalet har gått ned markant. Den oväntat låga försäljningsvolymen har skapat obalans i våra råvarulager med ökade kostnader

och kraftigt försämrad lönsamhet som följd. Vi har genomfört besparingsåtgärder

och anpassat produktionen till en lägre efterfrågan och är beredda att vidta ytterligare åtgärder för att hålla kostnader och lager i balans. Bedömningen är att de lagersänkningar som nu sker hos oss och

våra kunder kommer att resultera i en bättre situation under kommande vårsäsong. Inom Wood Protection pågår en omställning mot mera bearbetade produkter och logistiklösningar. Glädjande är att vi noterar en

klart ökad efterfrågan av linoljebehandlat trä som är en premiumprodukt med god lönsamhet.

JOINERY

Efterfrågan på fönster och dörrar är fortsatt god och vi ser i dagsläget ingen avmattning i den marknaden. Vi ser en viss förbättring i flödet av insatsvaror, vilket bidrar till en marginalförbättring. Integrationen av det nyligen förvärvade polska fönster- och dörrföretaget Pinus följer plan och förutsättningarna att öka produktionstakten är goda.

Vi ser samtidigt en tydlig minskning av efterfrågan och lönsamhet för våra trädgårdsprodukter, där vi i första hand säljer till gör-det-självbutiker. Detta sortiment utgör dock en mindre andel av Joinery.

SAWN WOOD

Minskad efterfrågan och lägre priser präglar verksamheten under kvartalet. Priset på timmer har varit fortsatt högt men har delvis kompenserats av ökade priser för biprodukter som sågspån och cellulosaflis. Trots den försämrade marknaden så är våra färdigvarulager fortsatt låga. Vi kommer under det fjärde kvartalet att minska produktionen vid vårt estniska sågverk, samtidigt som vi planerar att bibehålla normal produktionstakt vid vårt lettiska sågverk.

Marknaden för sågade trävaror fortsätter att vara volatil och efter vårens kraftiga prisuppgång ser vi nu en motsvarande sänkning av priset. Med aviserade produktionsminskningar och det faktum att rysk trävaruexport till Europa har upphört, minskar nu utbudet av sågade trävaror. Vår bedömning är att marknaden för sågade trävaror kommer att vara i balans under kommande vår.

ÖVRIGT (ENERGY & LOGISTICS)

Efterfrågan på pellets för uppvärmning är fortsatt mycket god och det råder i dagsläget brist i hela Europa. Priserna har från föregående sommar ökat med ca tre gånger. Trots ökade råvarukostnader så kommer marginalerna under vintern att vara fortsatt goda.

Vår engelska hamn, Creeksea, uppvisar en förbättrad marginal. Vi har attraherat nya kunder och volymerna har ökat.

FRAMTIDSUTSIKTER

Med en hög inflation, stigande räntor och det pågående kriget i Ukraina, så är framtidsutsikterna fortsatt osäkra. Nedgången av efterfrågan inom gör-det-själv sektorn är påtaglig och en minskning av nybyggnationen är trolig. Renoveringar, insatser för energiförbättringar och infrastrukturprojekt visar samtidigt fortsatt på en bättre stabilitet.

Lönsamheten för produktområde Wood Protection kommer att vara pressad under kommande kvartal som normalt även är säsongsmässigt svagt. I takt med produktionsneddragningar, kostnadsanpassningar

och minskade lager så bör läget under våren successivt att förbättras. Vi ser också tecken på att prisnedgången har avstannat för Sawn Wood och Wood Protection.

Vår affär inom fönster och dörrar i Joinery är fortsatt god och orderingången för kommande vår är

normal. Likaså är läget för pelletsverksamhet fortsatt gynnsamt.

Trävaruprodukter har många goda egenskaper, inte minst vad gäller energi och hållbarhet. Det

gör att vi långsiktigt ser positivt på efterfrågan på våra produkter.

Stockholm den 27 oktober 2022

Peter Nilsson

Vd och koncernchef

TREDJE KVARTALET (1 JULI-30 SEPTEMBER)
 • Nettoomsättningen minskade med 16% till 708 Mkr (846). Den lägre nettoomsättningen förklaras av lägre försäljningsvolymer och försälj­ningspriser för Wood Protection.
 • EBITDA uppgick till 46 Mkr (186). Det lägre resultatet förklaras av lägre försäljningsvolymer och försäljningspriser för Wood Protection samt lägre försäljningspriser och högre råvarukostnader för Sawn Wood. Högre försäljningspriser och försäljningsvolymer för pellets bidrog positivt. EBITDA-marginalen var 6,5% (22,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 23 Mkr (166), motsvarande en rörelse­marginal om 3,2% (19,6).
 • Periodens resultat uppgick till 22 Mkr (158).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,63 kronor (4,56).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 305 Mkr (63), positivt påverkat av lägre rörelsekapital.
 • Den finansiella nettolåneskulden uppgick till 34 Mkr (256) per den 30 september, motsvarande en nettoskuldsättningsgrad på 0,02 (0,17).
 • Samtliga aktier i det polska fönster- och dörrföretaget Pinus förvärva­des i juli.
DELÅRSPERIODEN (1 JANUARI-30 SEPTEMBER)
 • Nettoomsättningen ökade med 16% till 2 627 Mkr (2 265). Den högre nettoomsättningen förklaras av högre försäljningspriser för samtliga produkter och högre försäljningsvolymer inom Joinery.
 • EBITDA uppgick till 301 Mkr (397). Det försämrade resultatet förklaras av lägre försäljningsvolymer och högre råvarukostnader för Wood Protection. Högre försäljningspriser för Sawn Wood, ökade försäljningsvolymer för Joinery och förbättrat resultat för pellets bidrog positivt. EBITDA-marginalen var 11,5% (17,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 235 Mkr (341), motsvarande en rörelsemarginal om 8,9% (15,1).
 • Periodens resultat uppgick till 238 Mkr (329).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 6,86 kronor (9,49).
 • Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till 411 Mkr (-18).
 • Ett nytt låneavtal ingicks med Danske Bank och SEB. De nya kreditfaciliteterna uppgår till 650 Mkr och har en treårig löptid.
 • Performance Timber Products Group förvärvade samtliga aktier i det engelska bolaget P&P Holdings Ltd som säljer, distribuerar och installerar fönster och dörrar i Surrey och sydvästra London.
 • En sammanläggning av aktier (omvänd split) genomfördes i maj, varigenom tio (10) aktier slogs ihop till en (1) aktie.

Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av Vd och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller CFO Anders Marklund 070-284 47 96.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2022 klockan 13.00. Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm. Tel: 010-199 84 00

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland. Polen och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Cision