Bergs Timber AB: Bergs dotterbolag Bitus koncentrerar produktionen till färre enheter

2022-09-15 14:41:47

Efter en strategisk översyn av verksamheten i Bitus, har styrelsen kommit fram till att framtida satsningar och investeringar för ökad konkurrenskraft och inte minst i energieffektivitet ska koncentreras till de befintliga anläggningarna i Nybro och Fågelfors. Fördelarna med produktion på färre enheter är uppenbara. Förhandlingar har inletts med berörda och ambitionen är att avvecklingen ska vara genomförd till i början av 2023.

"Vi ser inte förutsättningar att driva anläggning i Broakulla med lönsamhet. Ur det perspektivet är logiken bakom denna förändring väldigt tydlig, men samtidigt väldigt tråkig då det kommer att beröra flera av våra duktiga medarbetare", säger Peter Nilsson, vd och koncernchef i Bergs.

Kostnaden för avvecklingen kommer endast ha en marginell påverkan på koncernens resultat. Kassaflödet kommer att påverkas positivt genom avveckling av rörelsekapital.

Kontakt

Ytterligare information beträffande detta pressmeddelande lämnas av Vd och koncernchef Peter Nilsson på telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96.

FAKTA

www.bitus.se

Dotterbolaget Bitus är en del av Bergs produktområde Wood Protection och är en av Europas ledande producenter av impregnerade träprodukter för både den svenska marknaden och för olika exportmarknader. I Fågelfors finns även en modern produktionsanläggning som producerar energipellets, ströpellets och värmeloggs under eget varumärke.

Om Bergs

En internationell trävarukoncern

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland. Polen och Storbritannien och försäljning sker till ett 20-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike. Huvudkontor med koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Cision