BERGMAN & BEVING: SPÅR FORTS GOD EFTERFRÅGAN, VISSA STÖRNINGAR

2021-07-14 07:58:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bergman & Bevings positiva utveckling fortsatte under räkenskapsårets första tre månader, där ebita-marginalen ökade till 6,5 procent (5,8). De senaste förvärven har utvecklats enligt plan och bidrog positivt till kvartalets resultat.

Det skriver vd Magnus Söderlind i delårsrapporten.

"Efterfrågan på våra huvudmarknader var över lag god under kvartalet. Flera av våra bolag upplevde förlängda ledtider och störningar i leverantörskedjorna men utan betydande påverkan på leverans- eller faktureringsförmågan i kvartalet", heter det.

Många av Bergman & Bevings bolag noterade prisökningar från sina leverantörer och har under kvartalet agerat för att kompensera för kostnadsökningarna.

"Sammantaget bedöms effekterna på koncernens omsättning och resultat vara små och vi ser snarare möjligheter att stärka våra marknadsandelar och öka vårt värdeskapande", skriver Magnus Söderlind.

Rådande pandemi har haft begränsad påverkan på omsättningen och återhämtningen i efterfrågan från bolagets industrikunder fortsatte under kvartalet.

Vad gäller framåt förväntas efterfrågan på Bergman & Bevings huvudmarknader vara fortsatt god.

"Bibehållna lokala pandemirestriktioner tillsammans med störningar i leveranskedjor med förlängda leveranstider kan dock komma att påverka affärsläget. Det finns fortsatt förbättringspotential i alla divisioner. Ett prioriterat fokusområde är att öka vårt värdeskapande och därigenom stärka våra marginaler", skriver vd.Direkt-SE