BE Group AB: BE Group delårsrapport januari - september 2022

2022-10-19 14:00:00
Tredje kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 10% till 1 514 MSEK (1 375)
  • Underliggande rörelseresultatet uppgick till 67 MSEK (193)
  • Rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (219), inklusive lagerförluster om -27 MSEK (26)
  • Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (175)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -183 MSEK (6)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,05 kr (13,49)
  • Lecor Stålteknik avyttrades den 1 juli
  • Förvärvet av Goodtech Solutions Manufacturing AB slutfördes med tillträde den 1 september

VDs kommentar
Det rådande omvärldsläget har minskat efterfrågan under tredje kvartalet vilket också lett till lägre stålpriser som i sin tur pressat ner bruttomarginalen. För BE Group har det inneburit en negativ utveckling av rörelseresultatet. Nettoomsättningen ökade dock med 10% till 1 514 MSEK (1 375) jämfört med föregående år men det underliggande rörelseresultatet sjönk med 65% ner till 67 MSEK (193). Rörelseresultatet inklusive lagerförluster uppgick till 40 MSEK (219).

Marginalminskningen sågs redan under andra kvartalet och har därefter fortsatt. Trenden ser, just nu, ut att fortsätta även under fjärde kvartalet. Förutsättningarna är dock fortfarande goda för att 2022 skall bli ett resultatmässigt starkt år. För de första nio månaderna uppgår nettoomsättningen till 5 403 MSEK (3 878) och rörelseresultatet inklusive lagervinster och förluster uppgår till 537 MSEK (463).

Stålprisutvecklingen
Prisnedgången som började under andra kvartalet följde som väntat med in i tredje kvartalet. Hamstringsvågen i samband med Rysslands invasion av Ukraina drevs av oro för problem med tillgänglighet vilket visade sig vara ett mindre problem än befarat. Resultatet blev lageruppbyggnad i hela Europa. Priserna har nu planat ut.

Stålverk har nu genomfört annonserade kapacitetsneddragningar. Leder dessa till materialbrist kan priserna sannolikt röra sig snabbt. En viktig uppgift för BE Group är, nu som alltid, att hålla örat väldigt nära rälsen.

Vårt fokus
När det blåser gäller det att stå med båda fötterna i backen och det är viktigt att se saker som de verkligen är. Stål är stål och vi fortsätter att göra affärer med våra kunder. Fokus i bolaget ligger alltid på försäljning, rörelsekapital och kostnader. Nu ökar vi det fokuset.

Rimligen kommer världen inte att gå under, därför fortsätter det grundliga arbetet att bygga ett starkt och stabilt bolag som oavsett konjunkturläge är bättre än tidigare. Ledorden är säljkultur, kundupplevelse och digitalisering!

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022 kl. 14.00.

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Cision