BE Group AB: BE Group bokslutskommuniké 2022

2023-01-26 14:00:00
Fjärde kvartalet
  • Nettoomsättningen minskade med 3% till 1 472 MSEK (1 510)
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till -50 MSEK (135)
  • Rörelseresultatet uppgick till -119 MSEK (158) inklusive lagervinster och -förluster om -69 MSEK (23)
  • Resultat efter skatt uppgick till -101 MSEK (130)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 152 MSEK (-115)
  • Resultat per aktie uppgick till -7,79 kr (10,00)
  • Styrelsen föreslår utdelning på 12 kr (12) för räkenskapsåret 2022 uppdelad på två utbetalningar: 6 kr per aktie i april 2023 och 6 kr per aktie i oktober 2023

VDs kommentar
Efterfrågan minskade under fjärde kvartalet som en konsekvens av det rådande omvärldsläget. Samtidigt har stålpriserna sjunkit kraftigt jämfört med innan sommaren då större inköp skedde, vilket har lett till betydligt försämrad bruttomarginal. Nettoomsättningen sjönk marginellt med 3% till 1 472 MSEK (1 510) jämfört med föregående år medan det underliggande rörelseresultatet minskade till -50 MSEK (135). Rörelseresultatet inklusive lagervinster och lagerförluster uppgick till -119 MSEK (158).

Omsättningen i Affärsområde Sverige & Polen ökade med 4% i kvartalet medan rörelseresultatet minskade till -15 MSEK (96) vilket förklaras med bruttomarginalförsämring och lagerförluster på 28 MSEK. Omsättningen i Affärsområde Finland & Baltikum minskade 9% i kvartalet medan rörelseresultatet minskade till -98 MSEK (84) vilket också förklaras med bruttomarginalförsämring och lagerförluster på 39 MSEK. Sverige & Polens omsättning består till 20% av direktaffärer samt har en större andel avtalskunder och långa samarbeten. Finland & Baltikums affär är kortare i sin karaktär och drabbas därför mer av materialprissänkningen. Analogt gick resultatet tidigare under året upp snabbare i Finland & Baltikum när priserna rusade i samband med Rysslands invasion av Ukraina.

Joint venture bolaget ArcelorMittal BE Group SSC AB bidrog negativt med 2 MSEK vilket är betydligt svagare än föregående års fjärde kvartal då det bidrog positivt med 25 MSEK.

På plussidan syns kassaflödet från den operativa verksamheten vilket uppgick till 152 MSEK (-115) främst relaterat till frigjort rörelsekapital genom anpassning av lagerpåfyllnad.

För helåret 2022 uppgick nettoomsättningen till 6 875 MSEK (5 388) och rörelseresultatet inklusive lagervinster och lagerförluster uppgick till 418 MSEK (621) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,1% (11,5).

Omvärlden
Nedsläckningen av masugnar i Europa omfattar cirka 20% av den totala kapaciteten samtidigt som det reella behovet minskat med cirka 6%. Detta har så här långt resulterat i längre ledtider och ökade spotpriser. I början av 2023 har några stålproducenter haft orderstopp för att planera sin kapacitet och inte lova mer än vad som kan produceras. Slutsatsen är att kapacitetsneddragningarna har fungerat. I det fall inga yttre händelser uppstår är det rimligt att tro att priserna stabiliseras runt dagens nivå som ligger något över lägsta nivåerna i början av december. Analysföretag bekräftar slutsatsen.

Oavsett omvärldsfaktorer går det åt väldigt mycket stål även i dåliga tider. BE Group kommer, precis som vanligt, hantera situationen med kundfokus, hårt arbete och en tro på vår grundidé.

Investering i framtiden
Under andra kvartalet 2023 driftsätts en ny helautomatiserad såg- och bearbetningslina för långa produkter vid BE Groups anläggning i finska Åbo. Utöver en betydande rationalisering och effektivisering kommer investeringen förstärka och bredda erbjudandet till befintliga och nya kunder. Regelbundna transporter mellan BE Groups övriga anläggningar innebär att investeringen även kommer supportera marknader utanför Finland.

Under fjärde kvartalet flyttade BE Group sitt huvudkontor och sitt säljkontor för södra Sverige till nya effektiva lokaler i Malmö vilket också innebär en hyresbesparing.

Peter Andersson, VD och koncernchef

Vid frågor, vänligen kontakta:
Peter Andersson, VD och koncernchef
tel: 0706-53 76 55, e-post: peter.andersson@begroup.com

Christoffer Franzén, CFO
tel: 0705-46 90 05, e-post: christoffer.franzen@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 14.00.

BE Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2022 omsatte koncernen 6,9 miljarder kr. BE Group har cirka 650 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Cision