Rapport (Uppdaterad) Vitvarutillverkaren Electrolux bjöd på en stark avslutning på 2020, där omsättning och resultat slog förväntningarna och marginalerna förbättrades i samtliga affärsområden. Utdelningen överträffade också konsensus. Bolaget bedömer marknadsutsikterna överlag som positiva för 2021.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Bättre än väntat. Electrolux rörelseresultat blev 2.498 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med 2.299 miljoner, enligt Infronts prognossammanställning inför rapporten. Rörelsemarginalen uppgick till 7,4 procent, jämfört med väntade 7,2 procent. Omsättningen landade på 33.902 miljoner kr, även det bättre än väntade 31.982 miljoner.

Vill dela ut 8 kr/aktie. Utdelningen föreslås bli 8,00 kr per aktie för 2020 (7,00), att jämföra med förväntade 7,72 kr. Utdelningen ska betalas ut vid två tillfällen under 2021.

Väntar stark efterfrågan första halvåret. Electrolux väntar sig att efterfrågan under första halvåret 2021 kommer att vara över normal säsongsnivå, men att kapacitet och komponenttillgänglighet troligtvis kommer att förbli begränsande faktorer. ”För 2021 är visibiliteten fortsatt begränsad på grund av den pågående pandemin. För det första halvåret 2021 förväntar vi oss dock att den starka konsumentefterfrågan från förändringen i hushållens konsumtion under andra halvåret 2020 i viss mån kvarstår”, skriver vd Jonas Samuelsson.

Positiva marknadsutsikter för Nordamerika 2021. Electrolux bedömer marknadsutsikterna i Nordamerika som positiva för 2021. Utsikterna i Europa uppskattas vara något positiva. I Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Afrika väntas utsikterna vara positiva och likaså i Latinamerika.

Motvind från råmaterialkostnader. Electrolux påminner i rapporten om sin exponering mot olika externa faktorer som råmaterial, tullar, valuta och förhöjd inflation. Dessa externa faktorer spås påverka helåret 2021 negativt med 1,6 – 2,0 miljarder kr. ”För 2021 uppskattar vi en motvind, främst från råmaterialkostnader. Under de senaste två åren har vi fullt ut kompenserat motvind från råmaterial och valuta genom prisökningar och vi förväntar oss att göra det även 2021 genom redan aviserade prisökningar”, skriver Electrolux.