Kvartalsrapport Det går bra för Nordea. Andra kvartalet överträffade analytikernas prognoser med råge.

Storbanken Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1.338 miljoner euro för det andra kvartalet 2021. Det kan jämföras med ett snittestimat om 1.118 miljoner euro utifrån Infronts sammanställning av 24 analytikers prognoser.

De totala intäkterna uppgick till 2.418 miljoner euro, mot snittestimatet på 2.309 miljoner euro.

Kärnintäktsraderna räntenetto och provisionsnetto summerade till 1.232 respektive 878 miljoner euro, att jämföra med snittestimat på 1.207 respektive 813 miljoner euro.

Kreditförlusterna var -51 miljoner euro, det vill säga netto återvinningar. Förväntningarna inför rapporten var kreditförluster på 100 miljoner euro.

Nordeas personalkostnader ökade med 9 procent under det andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Uppgången berodde på ökade avsättningar för rörliga ersättningar med 38 miljoner euro till följd av det starka affärsresultatet, negativa valutaeffekter och integreringen av förvärvade Nordea Finance Equipment (NFE).

Bland rörelsekostnaderna kan även noteras en lokalrelaterad nedskrivning på 12 miljoner euro. I andra vågskålen låg lägre resolutionsavgifter.

”Justerat för dessa poster, och negativa valutaeffekter på cirka 30 miljoner euro, var kostnaderna oförändrade”, skriver Nordea.

Vid halvårsskiftet uppgick antalet anställda (omräknat till heltidstjänster) till 27.510, en minskning med 2 procent från motsvarande tidpunkt året innan.

I fjärde kvartalet 2020 tillkom 353 heltidstjänster till följd av integreringen av NFE. Exklusive NFE har antalet anställda minskat med 3 procent.

Nordeas kostnader i det andra kvartalet på 1.131 miljoner euro var 4 procent högre än analytikernas snittprognos, enligt en sammanställning gjord av Infront.

Nordeas kostnadsprognos för helåret 2021 är numera omkring, snarare än under, 4,6 miljarder euro. Redan i förra delårsrapporten flaggade Nordea för att det hade blivit svårare att nå kostnadsmålet för helåret.

Banken uppger att den betydligt högre affärsaktiviteten under det gångna kvartalet resulterade i högre intäkter och vinster, men också något högre rörelsekostnader, inklusive avsättningar för rörliga ersättningar.

”Vår kostnadsprognos för helåret 2021 är nu därför omkring, snarare än under, 4,6 miljarder euro. Vårt främsta fokus är, och kommer fortsatt att vara, på kostnader i förhållande till intäkter, inte på absoluta kostnader”, skriver Nordeas vd Frank Vang-Jensen i delårsrapporten.

”Under andra kvartalet gjorde vi ytterligare framsteg när vi förbättrade vårt K/I-tal till 49 procent från 52 procent för ett år sedan”, tillägger han.

I den förra kvartalsrapporten i april skrev Frank Vang-Jensen att Nordea var fokuserade på att nå sitt helårsmål på kostnader, trots att det blir svårare till följd av hög affärsaktivitet och starkare valutakurser.

Vidare förväntar sig Nordea nu att kreditförlusterna under 2021 kommer att bli betydligt lägre än 2020 års nivå. Banken har inte tidigare givit en guidning för helårets kreditförluster.

”Kreditkvaliteten var fortsatt stark under andra kvartalet. De realiserade kreditförlusterna var låga”, säger Frank Vang-Jensen angående att Nordea netto redovisade återföringar av kreditförluster på 51 miljoner euro i kvartalet, vilket var ljusare än analytikernas snittförväntan enligt Infronts sammanställning.

”Vi har emellertid behållit vår buffert enligt ledningens bedömning i stort sett oförändrad, eftersom den samlade effekten av pandemin på Nordeas kunder ännu är osäker”, heter det.

Nordea håller fast vid sin kapital- och utdelningspolicy som innefattar att eftersträva en effektiv kapitalstruktur.

”Styrelsen är redo att besluta om en utdelning av högst 0:72 euro per aktie, med utdelning i oktober, när de nuvarande restriktionerna har hävts. Vad gäller återköp av aktier, avser vi att påbörja programmet under fjärde kvartalet och har nu inlett ansökningsprocessen”, skriver Nordea-chefen.

Vid halvårsskiftet hade Nordea en kärnprimärkapitalrelation på 18,0 procent, vilket var 0,5 procentenheter högre än analytikernas genomsnittliga förväntan som var 17,5 procent. Banken har en buffert på 7,8 procentenheter över gällande kapitalkrav.

Avkastningen på eget kapital uppgick undet det andra kvartalet till 11,4 procent, vilket var högre än analytikers snittprognos som låg vid 9,9 procent.

Bankens finansiella mål för 2022 är en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent och ett K/I-tal på 50 procent. Nordea är på god väg att nå sina finansiella mål för 2022, skriver bankens vd Frank Vang-Jensen i kvartalsrapporten.

”Vi behåller fokus på våra tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet. Vi är fast beslutna att hela tiden prestera bättre och göra saker lite bättre för varje dag”, skriver Frank Vang-Jensen.

Bankens räntenetto ökade 2 procent under det andra kvartalet 2021 till 1.232 miljoner euro, jämfört med 1.212 miljoner euro i det första kvartalet. Utfallet var även 2 procent högre än Infronts analytikersnittestimat på 1.207 miljoner euro.

Uppgången berodde främst på högre utlåning till små och medelstora företag, större bolånevolymer och fler räntedagar, skriver Nordea i rapporten.

Bankens provisionsnetto på 878 miljoner euro var 8 procent högre än analytikernas snittprognos på 813 miljoner euro. Utfallet kan också jämföras med provisionsnettot på 827 miljoner euro i första kvartalet.

Denna ökning berodde främst på ökade intäkter från sparande- och placeringsprovisioner, uppger Nordea.

Intäktsraden nettoresultat av poster till verkligt värde uppgick till 278 miljoner euro, jämfört med 370 miljoner euro föregående kvartal. Nedgången skedde till följd av lägre handelsintäkter i Markets efter det ovanligt starka första kvartalet, skriver Nordea. Kvartalsutfallet var 3 procent högre än analytikernas snittestimat på 269 miljoner euro enligt Infront.

Nordeas totala intäkter i kvartalet var 5 procent över analytikernas förväntan.

Nordeas rapport för andra kvartalet var klart bättre än väntat. Särskilt positiv var utvecklingen för intäkterna och kreditförlusterna, säger Sydbanks analytiker Mikkel Emil Jensen till Ritzau.

Även Pareto är positiv i en första kommentar till rapporten.

Den lilla besvikelsen vad gäller kostnaderna var enligt Mikkel Emil Jensen väntad och stör inte bilden, då kostnadsprocenten fortsatt var god.

”Intäkterna är klart bättre än väntat och det beror främst på det ökade provisionsnettot”, säger han till nyhetsbyrån.

Bankens redovisade kreditförluster, som var netto återvinningar på 51 miljoner euro, var enligt Sydbankanalytikern en positiv överraskning. Vad gäller kostnaderna, som ökade från 1.088 miljoner euro till 1.131 miljoner, understryker han att utvecklingen måste ses i sitt sammanhang.

”Man ska vara uppmärksam på att kostnadsprocenten trots allt sjunker, då intäkterna ökas”, kommenterar Mikkel Emil Jensen som inte heller förvånas av Nordeas ändrade formulering kring kostnadsprognosen till ”omkring 4,6 miljarder euro” i stället för som tidigare ”under 4,6 miljarder euro”. Konsensusförväntningarna före rapporten var att bankens årskostnader skulle bli 4.614 miljoner euro.

Nordeas beslut att lansera ett återköpsprogram är enligt Mikkel Emil Jensen inte oväntat, då ”banken är grundsolid” med nuvarande kapitalbuffert. Sydbankanalytikern säger vidare till Ritzau att han räknar med att Nordeaaktien stiger när börserna öppnar på onsdagen.

Pareto beskriver i en första kommentar rapporten som stark, främst drivet av högre provisionsnetto än väntat. Högre intäkter bör innebära att banken fortfarande kan nå målet om ett K/I-tal under 50 redan i år, anser Paretos analytiker som räknar med att aktien under onsdagen kommer att gå 1-3 procent bättre än marknaden i stort.