Rapport Internetoperatören Bahnhof redovisar ett resultat efter skatt på 29,1 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019 (26,8). Resultatet per aktie uppgick till 0,27 kronor (0,25).

Nettoomsättningen uppgick till 345 miljoner kr (296) och rörelseresultatet blev 39,3 miljoner kr (37,3).

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,60 kr per aktier (0,55).

Bahnhof spår att omsättningen 2020 blir 1,5 miljarder kr och att rörelseresultatet (ebit) landar på 180 miljoner kr. Det framgår av bokslutskommunikén.

”Ökar 15 procent”

Under helåret 2019 omsatta Bahnhof nära 1,3 miljarder kr, mot cirka 1,1 miljarder 2018. Rörelseresultatet blev 140 miljoner kr (142).

”Mot bakgrund av den stabilt positiva utvecklingen anger vi den nya prognosen för år 2020, till en procentuell omsättningsökning på 15 procent, och en rörelsemarginal på 12 procent. Målet för helåret är därmed en omsättning på 1,5 miljarder kr, och ett rörelseresultat på 180 miljoner kr”, skriver vd Jon Karlung i bokslutskommunikén.

På privatsidan präglades 2019 av en fortsatt satsning på höghastighetstjänster.

”Bahnhof växer både i slutna och öppna nät, med positiva marginaler”, skriver vd.

Stor kundökning

Den 31 december har Bahnhof 357.209 privatkunder, vilket är en nettoökning med 38.280 nya hushåll under år 2019. Tillväxten under det fjärde kvartalet motsvarade 8.122 nya kunder.

På företagssidan fortsätter Bahnhofs satsning på molntjänster. Projektering av datacentret Elementica går in i en mer offensiv fas, med målet att byggstart ska ske före utgången av 2020.

”Bahnhof har av den anledningen (under första kvartalet 2020) förvärvat ett antal minoritetsaktier, med sikte på att skapa värdetillväxt i Bahnhof-koncernen genom att driva Elementica som ett helägt dotterbolag”, heter det.

Positivt kassaflöde

Kassaflödet var positivt med totalt 21 miljoner kr under 2019. Under året investerade Bahnhof sammanlagt 82,0 miljoner kr (84,0) i ny teknik.

Totalt fanns 304 miljoner kr i likvida medel vid 2019 års utgång.

”Den stora kassan skapar handlingsfrihet både för potentiella förvärv och egna investeringar”, skriver Jon Karlung.