B3 Consulting Group AB (publ): Styrelsen i B3 Consulting Group har fattat beslut om återköp av egna aktier

2022-10-27 08:00:00

Återköpsprogrammet kommer tidigast att inledas den 27 oktober 2022 och kommer som längst att pågå fram till B3 Consulting Groups till årsstämma i maj 2023. B3 har gett Pareto i uppdrag att hantera processen. Rapportering av genomförda återköp kommer att ske till Nasdaq Stockholm i enlighet med gällande regler.

Återköpen kommer att ske enligt följande villkor
  • Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
  • Antalet aktier som får återköpas styrs ytterst av en beloppsbegränsning om 50 MSEK samt får aldrig överstiga 857 877 aktier.
  • Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
  • Betalning för aktierna ska ske med kontanta medel.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i B3 Consulting Group till 8 578 774 aktier.

För mer information, vänligen kontakta Johanna Eriksson, CFO B3 Consulting Group, telefon 0735-66 03 45.

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2022 kl. 08.00 CET.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med ca 790 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2021 uppgick till 922 MSEK, med ett rörelseresultat om 71 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt intresseföretag i Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Cision