AZELIO: TECKNINGSKURS I FÖRETRÄDESEMISSION 1:48 KR/A, RABATT 36%

2022-09-23 07:05:45

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Azelio meddelar villkoren i den sedan tidigare aviserade företrädesemission som ska tillföra bolaget cirka 300 miljoner kronor.

Teckningskursen har fastställts till 10:36 kronor per unit, motsvarande 1:48 kronor per ny aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 35,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter, baserat på stängningskursen för Azelios aktie på Nasdaq First North Growth Market den 22 september 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktieägare i Azelio på avstämningsdagen har för varje fyra befintliga aktier företrädesrätt att teckna en unit, bestående av sju nyemitterade aktier och en teckningsoption.

Bolagets största aktieägare, styrelseledamoten Kent Janér, har åtagit sig, direkt och genom bolag, att teckna units i företrädesemissionen för cirka 25,6 miljoner kronor. Ytterligare personer ur styrelsen har tillsammans ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 4,3 miljoner kronor. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 31 miljoner kronor, motsvarande cirka 10 procent av företrädesemissionen. Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 269 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 90 procent av företrädesemissionen. Tillsammans med teckningsförbindelserna är Företrädesemissionen därmed fullt säkerställd.

Nettolikviden från företrädesemissionen avses användas till bland annat finansiering av bolagets löpande verksamhet och investeringar för att accelerera kommersialiseringen av TES.POD-systemet.Direkt-SE