Axkid AB: Tillväxt men fortsatt påverkan av nedstängningar i Kina

2022-08-26 08:30:00

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022

Andra kvartalet 2022
- Nettoomsättningen ökade med 19 procent och uppgick till 39 703 KSEK (33 343)
- Bruttomarginalen uppgick till 35,2 procent (44,3)
- Rörelseresultatet uppgick till -1 649 KSEK (1 054)
- Resultatet efter skatt uppgick till -1 481 KSEK (676)
- Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (0,06)

Första halvåret 2022
- Nettoomsättningen ökade med 15 procent och uppgick till 76 215 KSEK (66 487)
- Bruttomarginalen uppgick till 38,7 procent (44,9)
- Rörelseresultatet uppgick till -914 KSEK (2 794)
- Resultatet efter skatt uppgick till -1 060 KSEK (1 860)
- Resultatet per aktie uppgick till -0,10 SEK (0,18)

Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början
- Covid-19 pandemin påverkade fortsatt verksamheten med leveransbegränsningar från Kina p.g.a. lokala nedstängningar.
- Axkid har ingen försäljning eller annan verksamhet i Ukraina, Vitryssland och Ryssland och således bedöms rådande konflikt inte ha någon direkt påverkan på bolaget eller koncernens verksamhet i dagsläget.
- Givet ovan händelser avstår styrelsen från att kommunicera tillväxt samt lönsamhetsmål för räkenskapsåret 2022.

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar

Andra kvartalet startade med en lockdown i vår monteringsanläggning i Kina vilket ledde till att vi inte kunde producera eller skeppa ut våra produkter under en tidsperiod om 50 dagar. Detta påverkade samtliga marknader. Effekten av det här kommer att bestå även under nästkommande kvartal då våra storsäljande produkter har låga lagernivåer.

Med ovan situation i åtanke är vi nöjda att kunna leverera en försäljningstillväxt på 19% för kvartalet där draglok har varit marknaderna utanför Norden med en tillväxt på 34%. Försäljningen uppgick till 25,1 MSEK för dessa marknader jämfört 18,8 MSEK samma period förra året. Omsättningen i Norden uppgick till 14,6 MSEK vilket var i linje med omsättningen för samma period föregående år. Framöver ser vi en trögare marknad framför allt i Norden där det ekonomiska läget börjar göra avtryck hos våra kunder. Det i kombination med en begränsad tillgång på produkter kommer att påverka oss även framåt med en dämpad tillväxt som följd.

I det andra kvartalet genomfördes ett antal engångsjusteringar som rörde lagerredovisningen vilket lett till en negativ effekt på bruttomarginalen om 7 procentenheter (2,6 MSEK). Engångsjusteringarna tillsammans med valutaeffekter medförde att vi för perioden hade ett rörelseresultat på -1,6 MSEK(1,1). Längre ledtider, dyrare fraktlösningar samt högre kostnader för både råvaror och personal innebär att vi måste anpassa prissättning för att säkra bruttomarginalen.

För kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 6,1 MSEK (-6,0). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4,5 MSEK (-2,2) där vi driver projekt för att stärka vårt erbjudande längre upp i åldern samt säkerställa transformationen av vår produktportfölj till det nyare R129 reglementet.

Under andra kvartalet lanserade vi vår nya leasingmodell, Axkid Care. Modellen innebär att vi ger föräldrar en möjlighet att mot en månatlig betalning säkerställa säkert åkande för barn i bil från 0-12 år genom att Axkid tillhandahåller rätt produkt för rätt ålder. Detta är också nästa steg för Axkid i att skapa en cirkulär affärsmodell där produkter och ingående komponenter kan användas över längre tid och för fler familjer och barn. Som producent är det viktigt för oss att hitta nya vägar för att minska vår påverkan på miljön.

Blickar vi framåt ser vi en osäker marknadsutveckling kopplat till den ekonomiska utvecklingen i Europa. Även om bilbarnstol är prioriterat hos barnfamiljen, kan konsumentens beteende komma att ändras med ökande levnadskostnader. Effekterna av detta är något som vi under resterande del av året kommer att följa och navigera utifrån.

Avslutningsvis är vi mycket stolta över att våra senaste innovationer Axkid Minikid 3 och Axkid ONE 2 blev hyllade av juryn och vann totalt hela 4 priser i den stora "Loved By Parents Award" i Storbritannien. Där bland annat i kategorierna "Bästa bakåtvända bilbarnstol" och "Bästa Innovativa bilbarnstol". Det är ytterligare ett kvalitetserkännande och bevisar att vi har ett starkt erbjudande till våra kunder.

Göteborg augusti 2022
Daniel Johanson, VD

Cision