Axkid AB: Leveranstörningar ger en dämpad total tillväxt

2022-05-20 08:30:00

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Första kvartalet 2022
  • Nettoomsättningen ökade med 10 procent och uppgick till 36 512 KSEK (33 144)
  • Bruttomarginalen uppgick till 42,4 procent (45,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 653 KSEK (1 652)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 356 KSEK (1 096)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,03 SEK (0,11)
Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början
  • Covid-19 pandemin påverkar fortsatt verksamheten, där det har varit en begränsning i möjligheten att erhålla leveranser p.g.a. nedstängningar lokalt i Kina.
  • Axkid har ingen försäljning eller annan verksamhet i Ukraina, Vitryssland och Ryssland och såldes bedöms rådande konflikt inte ha någon direkt påverkan på bolaget eller koncernens verksamhet i dagsläget.
  • Givet ovan händelser avstår styrelsen från att kommunicera tillväxt samt lönsamhetsmål för räkenskapsåret 2022.

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar

Första kvartalet 2022 färgades av instabila leveranskedjor och en osäker omvärld vilket har gjort att vi har fått vara snabbfotade i vår affärsplanering för att skapa möjligheter för oss själva. Under kvartalet belastades vi av längre leveranstider än normalt, vilket påverkade vår förmåga att leverera produkter till våra kunder som i sin tur påverkade omsättningen negativt med 4,0 MSEK. Kvartalet resulterade i en omsättning på 36,5 MSEK (33,1), en tillväxt på 10 procent jämfört med det första kvartalet föregående år. Utifrån förutsättningarna är det ett relativt starkt kvartal där vi fortsatt ser en tillväxt i efterfrågan av våra produkter.

Utanför Norden ökade försäljningen med 35 procent jämfört med första kvartalet föregående år och uppgick till 19,0 MSEK (14,1). De nordiska marknaderna uppvisade en minskning med 8 procent jämfört första kvartalet förra året där omsättningen uppgick till 17,5 MSEK (19,0). De längre leveranstiderna har främst påverkat de nordiska marknaderna. Leveransförmågan på våra marknader utanför Norden har inte påverkats i lika stor utsträckning vilket är den främsta orsaken till den högre tillväxten.

Kvartalet uppvisar ett trendbrott där bruttomarginalen har stärkts jämfört mot de senaste två kvartalen. Dock så ligger vi fortsatt lägre jämfört med första kvartalet 2021 på grund av ökade kostnader för insatsvaror och framför allt frakt under andra halvan av 2021. Genom en lansering av mer lönsamma produkter bedömer vi att bruttomarginalen kommer att förstärkas under innevarande år. Under kvartalet har vi tagit kostnader för lanseringen av två nya produkter. Detta resulterar i ett rörelseresultat för kvartalet på 0,7 MSEK (1,7).

För kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 1,2 MSEK (1,2). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,9 MSEK (-0,8) och bestod till största delen av projekt som syftar till att stärka vår bruttomarginal och anpassa våra produkter till det nyare R129 reglementet. Det nya reglementet kommer att bli tvingande från 2023/2024 vilket innebär att produkter som inte är certifierade enligt R129 ej får säljas. Med dessa investeringar säkrar vi framtida tillväxt för hela produktportföljen.

Under perioden har vi lanserat nästa generation av Minikid, vår bältesmonterade bakåtvända bilbarnstol. Minikid 3 är nu certifierad enligt R129 reglementet och ger möjligheter till bakåtvänt åkande ännu längre då den kan användas upp till 36kg. Som passionerade för barnsäkerhet och förespråkare för den svenska säkerheten är vi glada över att kunna presentera ytterligare en modell som tänjer gränserna inom området bilbarnstolssäkerhet. Vi ser nu att vi har ett starkt kunderbjudande inom vårt segment och produkter att växa med under de nästkommande åren.

Efter första kvartalet 2022 har leveransflödena försämrats beroende på den rådande covidsituationen i Kina och i synnerhet i Shanghai området. Vår fabrik har tvingats hålla stängt i fem veckor. Sedan början på maj har vi kunnat öppna produktionen igen och vi arbetar på flera plan för att säkerställa tillgången på produkter till våra marknader.

Sammanfattningsvis har vi som bolag lyckats förbättra vår bruttomarginal från föregående kvartal, kunnat bibehålla en tillväxt samt lanserat en strategisk viktig produkt. Att vi som bolag lyckats med detta under rådande omvärldsfaktorer ser jag som ett styrkebesked, ett hårt och dedikerat arbete från alla anställda och ett kvitto på vår starka företagskultur.

Göteborg maj 2022

Daniel Johanson, VD

Cision