Axkid AB: Kommunike från extra bolagsstämma

2021-12-20 09:59:29

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Axkid ABs ordförande Thomas Bräutigam.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att utse Thomas Bräutigam till ordförande på stämman.

Antecknades att Daniel Johanson, Axkid AB, erhållit uppdraget att så som sekreterare föra dagens protokoll.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna röstlängden vid stämman.

Av bolagets 10 581 818 aktier och röster var 8 750 513 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 82,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

4. Framläggande och godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

Stämman beslutade att  protokollet  skulle  justeras,  förutom  av  ordföranden,  av  Hans Hall.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.

7. Val av styrelseledamot

Det föreslås, för tiden intill nästa årsstämma, nyval av Caroline Hjelte som ordinarie styrelseledamot.

Caroline Hjelte har lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete, inom både ägarledda bolag och Private Equity bolag. Närmast kommer Caroline från Granit, ägt av Bergendahls koncernen, där hon sedan januari 2019 varit VD för Granit-koncernen(AB/AS/OY/GmbH). Dessförinnan var hon VD för Lagerhaus-gruppen(AB/AS), ägt av Axel Johnson-koncernen genom Novax. Utöver detta har Caroline mångårig erfarenhet av entreprenörsdrivna bolag och hon har även flera styrelseuppdrag, alla i tillväxtresor, inom bl.a. fastighetsbranschen, 7A Sevena AB, och med konceptkedjor, Eatery Sverige Group AB. Caroline är oberoende av bolaget och ägare.

8. Fastställande av arvode för ny styrelseledamot

Stämman beslutade att anta beslutsförslaget för tiden fram till nästa stämma.

9. Stämmans avslutande

Ordförande tackade dem närvarande stämmodeltagarna. Ordförande förklarade extra bolagsstämman för 2021 avslutad.

Cision