Axkid AB: Kommuniké från Årsstämman

2022-05-24 11:34:27

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Beslutade stämman att utse Thomas Brautigam till ordförande vid dagens stämma.

Antecknades att Jacob Anderberg erhållit uppdraget att så som sekreterare föra dagens protokoll.

Kallelse bifogas som Bilaga 1.

2. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Henrik Johansson.

3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE Röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 2, som röstlängd vid stämman.

4. Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen enligt Bilaga 1.

5. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Antecknades att kallelse till årsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 25 april 2022, och att det den 25 april 2022 annonserats i Dagens Industri att kallelse skett, samt att kallelsen funnits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 25 april 2022.

Beslutade stämman att den var behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, Bilaga 3, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats samt skickats till de aktieägare som så begärt.

7. BESlUT:

Stämman beslutade

a. att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
b. att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning; och
c. att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2021.

Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet avseende ansvarsfrihet.

8. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Beslutade stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara fem ordernarie ledamöter.

9. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL (A) STYRELSELEDAMÖTER OCH (B) REVISOR

a. Beslutade stämman att arvode till styrelsen ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 70 000 kronor till envar övriga ledamöter (inte oberoende i förhållande till majoritetsägare) som inte är anställda av SEB Investment Management AB. Inget arvode utgår till ledamöter anställda av SEB Investment Management AB.Ersättnings-och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode förarbete i dessa utskott utgår ej.
b. Beslutade stämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. VAL AV (A) styrelseledamöter, (B) styrelsens ordförande och (C) revisorer

a. Beslutade stämman att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter omvälja Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson, Maria Bilkenroth och Magnus Ramström. Caroline Hjelte avböjer omval.
b. Till ordförande i styrelsen beslutade stämman att omvälja Thomas Bräutigam.
c. Beslutade stämman att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor intill slutet av årsstämman som hålls år 2023. Det antecknades att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

11. BESLUT OM PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING OCH VALBEREDNINGENS UPPDRAG

Beslutade stämman att fastställa principerna för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag i enlighet med valberedningens förslag så som intaget i kallelsen, Bilaga 1.

12. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM EMISSIONER

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emissioner av aktier och/eller teckningsoptioner, så som intaget i kallelsen, Bilaga 1.

Noterades att beslutet fattades med kvalificerad majoritet.

13. STÄMMANS AVSLUTANDE

Årsstämman förklarades avslutad.

Cision