I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Finansmarknaderna är fulla av potentiella risker och fallgropar för investerare. Det är därför Fisher Investments grundare och investeringsdirektör, Ken Fisher, ofta kallar börsen för ”den stora förnedraren”. Om du är en långsiktig investerare kan du förbättra chanserna för att nå dina finansiella mål genom att förstå och undvika vanliga investeringsmisstag. I den här artikeln går Fisher Investments Norden igenom de åtta vanligaste investeringsmisstagen och hur man undviker dem.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Misstag 1: Låta känslorna påverka investeringsbesluten

Kraftiga upp- eller nedgångar på börsen kan få investerare att fatta beslut om sina portföljer som styrs av känslor som rädsla eller girighet. Om du går på magkänslan när du fattar investeringsbeslut kan det resultera i en strategi som saknar både logik och disciplin, vilket i sin tur kan äventyra dina långsiktiga investeringsmål. Ett exempel på detta är en långsiktig investerare som behöver tillväxt för att uppnå sina finansiella mål, men som säljer sina aktier när börsen dyker – och därmed realiserar förlusterna och riskerar att missa den potentiella återhämtningen. Om man ligger kvar i kontanter när börsen stiger igen kan alternativkostnaden bli riktigt hög! Känslor kan vara både kontraproduktiva och vilseledande när det gäller investeringar. Om du har en lång tidshorisont för dina investeringar (dvs. hur länge din portfölj behöver räcka) är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv, och två av de viktigaste verktygen under turbulenta perioder på marknaden är tålamod och disciplin.

Misstag 2: Lita på tumregler

Många litar blint på tumregler och etablerade ”sanningar” i finansbranschen. Tumregler kan vara praktiska ibland, men när det gäller investering är tumregler ofta förenklade till överdrift, och de tar heller inte hänsyn till dina individuella mål eller personliga omständigheter. En del kapitalförvaltare kan till exempel hävda att man ska ha ”100 minus din ålder” procent aktier i portföljen. Men den här regeln bortser från att två personer som är lika gamla kan ha helt olika tidshorisonter för sina investeringar, personliga omständigheter och ekonomiska mål! I stället för att lita på övergeneraliserade tumregler bör du skräddarsy din långsiktiga portföljstrategi.

Misstag 3: Inte anpassa portföljstrategin till ens investeringsmål

En del investerare tar sig aldrig tid att identifiera sina långsiktiga investeringsmål, och kan därför inte lägga upp lämpliga portföljstrategier. Investerare gör ofta misstaget att försöka undvika den kortsiktiga volatiliteten på börsen helt och hållet, trots att de kanske behöver den långsiktiga tillväxtpotential som börsen erbjuder för att nå sina långsiktiga mål. Det kan verka klokt och säkert att välja en långsiktig strategi med låg tillväxt, men en sådan strategi kan öka risken för att man inte når sina långsiktiga finansiella mål. Din optimala portföljstrategi tar hänsyn till faktorer som din personliga situation, hälsa, vilket kassaflöde du kommer behöva, och dina långsiktiga finansiella mål.

Misstag 4: Ignorera inflationens smygande effekt

När man investerar inför pensionen ska man inte underskatta inflationens långsiktiga inverkan, även om inflationen har varit låg under en längre tid. Till och med en mindre inflationsökning kan få allvarliga konsekvenser för din portföljs köpkraft över tid. Din personliga inflationstakt kan dessutom vara högre än den allmänna inflationen om du spenderar mer på varor och tjänster som har hög inflation. Över en längre tidsperiod kan inflationen gradvis minska din köpkraft och potentiellt även påverka din levnadsstandard. Se till att din pensionsplan håller jämna steg med stigande kostnader, och underskatta inte inflationens smygande effekt.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Misstag 5: Investera i ett fåtal värdepapper

Om du skapar en portfölj som bara består av ett fåtal företag inom samma bransch, land eller sektor ökar du förmodligen koncentrationsrisken. Med andra ord: om den kategori du satsat stort på plötsligt drabbas av ett bakslag kan din portfölj drabbas betydligt hårdare än en mer diversifierad portfölj. Överväg att sprida ut dina investeringar över flera företag, länder och sektorer för att minska riskerna och förbättra chanserna att nå dina långsiktiga finansiella mål.

Misstag 6: Sätta likhetstecken mellan inkomst och kassaflöde

Alla investerare känner inte till skillnaden mellan inkomst och kassaflöde. Kassaflöde är pengarna du tar ut från din investeringsportfölj. Inkomst är en underkategori av kassaflöde – det avser pengar som betalas ut från dina investeringar, som t.ex. utdelningar från aktier eller räntor från obligationer. Även om du vill skapa kassaflöde för att täcka dina levnadskostnader behöver du inte nödvändigtvis enbart investera i värdepapper som genererar inkomst (som aktier med hög utdelning eller räntebärande obligationer) för att täcka dina utgifter. Om du enbart investerar i värdepapper som genererar inkomst riskerar du att överkoncentrera portföljen i vissa typer av aktier, eller ha en tillgångsfördelning som inte passar för dina finansiella mål. För vissa investerare är det bättre att skapa kassaflöde genom att strategiskt sälja värdepapper och använda intäkterna – en process som Fisher Investments Norden kallar för ”hemslöjdad utdelning”. En metod som fokuserar på total avkastning (värdestegringar plus inkomst) kan ge dig en mer effektiv kassaflödesstrategi inför pensionen.

Misstag 7: Underskatta ens tidshorisont

Många investerare underskattar sin förväntade livslängd och tidshorisonten för sina investeringar (alltså hur länge portföljen måste räcka). Med tanke på de medicinska framstegen är det klokt att ta i i överkant när du uppskattar tidshorisonten för dina investeringar. Om du inte planerar för en tillräckligt lång tidshorisont kan det betyda att portföljen töms i förtid, vilket kan leda till en potentiellt prekär situation för dig och din familj.

Misstag 8: Ignorera utländska börser

Den svenska börsen står för en väldigt liten andel av den globala aktiemarknaden. Om du enbart investerar i Sverige utsätter du portföljen för ökad risk, eftersom portföljen är helt beroende av den politiska och makroekonomiska situationen i Sverige. Om du i stället investerar i flera olika länder får du fler potentiella tillväxtmöjligheter, samtidigt som du minskar risken för att lagändringar, naturkatastrofer, regionala konflikter eller andra problem i ett land får stora negativa konsekvenser för din portfölj.

Så undviker du investeringsmisstag

För att undvika investeringsmisstag krävs finansiell utbildning och planering. Du kan använda utbildningsresurser på internet eller arbeta med en investeringsexpert som kan hjälpa dig under turbulenta perioder. Många av de här klassiska investeringsmisstagen går att undvika genom att identifiera ens långsiktiga finansiella mål, anpassa portföljstrategin till ens personliga situation och hålla sig till den etablerade strategin – genom att disciplinerat motstå känslor som rädsla eller girighet. Det är förstås lättare sagt än gjort, även för rutinerade investerare.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

 Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.