Att vara giftFoto: Jupiterimages

Att vara gift

Publicerad 2008-08-14 10:30

Rent juridiskt innebär ett äktenskap både skyldigheter och rättigheter. I Privata Affärers familjejuridikskola reder vi ut vad som gäller. Observera att reglerna för äktenskap också gäller för registrerat partnerskap

Enligt äktenskapsbalken har du som gift både skyldigheter och rättigheter. Makarna ska till exempel bidra till bådas gemensamma och personliga behov, var och en efter sin förmåga. Någon sådan skyldighet finns inte för sambor. Grundtanken är att båda bör leva på samma standard.

Äktenskapet påverkar inte makarnas äganderätt till sin egendom. Huvudregeln är att var och en förfogar över det ni äger. Att ni gifter er kan däremot ge er ett värdemässigt anspråk på den andras egendom den dag äktenskapet upplöses. Den egendom som makar har kan nämligen vara av två olika slag: giftorättsgods eller enskild egendom.

Giftorätt innebär en rätt att vid bodelning få hälften av makarnas sammanlagda tillgångar, sedan var och en av makarna dragit av sina skulder. Man säger att man har giftorätt i den andra makens egendom.

Att egendomen är enskild innebär att den andra maken inte kan göra något som helst anspråk på den, utom i vissa fall när det gäller den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. En make får aldrig utan den andras samtycke sälja, ge bort, pantsätta eller hyra ut bostad och bohag som är enskild egendom, om inte egendomen är enskild på grund av villkor vid gåva eller testamente.

Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods. Men egendom kan bli enskild genom ett äktenskapsförord. Den kan också bli enskild genom att det i testamente eller gåvobrev föreskrivs att viss egendom ska vara den ena makens enskilda. Har den enskilda egendomen ersatts av annan egendom är den också enskild. Men ska avkastningen, till exempel hyresintäkter, vara enskild egendom måste det anges särskilt i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet, annars blir det giftorättsgods. Genom bodelning under äktenskapet kan också egendom överföras mellan makarna.

De makar som vill kan alltså genom ett äktenskapsförord tillsammans bestämma att egendom som annars skulle vara giftorättsgods ska vara enskild. Makarna har valfrihet att bestämma vilken egendom som ska vara enskild egendom. De kan till exempel bestämma att all egendom som de, vid den tidpunkt de skriver äktenskapsförordet, äger eller i framtiden förvärvar ska vara enskild. De kan också bestämma att viss egendom ska vara enskild eller att enbart den ene makens egendom ska vara enskild.

Makarna kan också genom ett nytt äktenskapsförord bestämma att egendom som är enskild i framtiden ska vara giftorättsgods. Anledningen kan vara att se till att den efterlevande får behålla så mycket som möjligt av det gemensamma hemmet om någon av makarna avlider.

Det är viktigt att komma ihåg att egendom som du fått genom gåva eller testamente med krav på att den ska vara enskild inte genom ett äktenskapsförord kan göras om till giftorättsgods om det inte i gåvobrevet eller testamentet har sagts att detta är möjligt. De som vill skriva ett äktenskapsförord kan göra det omedelbart före äktenskapet eller under äktenskapet.

Äktenskapsförord måste vara skriftligt, men det finns inte några krav på hur det ska vara formulerat. Det viktiga är att det klart framgår vad som gäller för egendomen. Båda makarnas underskrift krävs, men äktenskapsförordet behöver inte bevittnas.

För att vara giltigt måste det dock registreras vid en tingsrätt. Vill du ändra hela eller delar av ett tidigare äktenskapsförord måste du skriva ett nytt sådant. Detta ersätter efter registrering hela, eller de aktuella delarna av, det tidigare förordet.

GUNILLA NYSTRÖM, PER HAMMARLUND, KARIN ARNELL
PRIVATA AFFÄRER

Ladda ner avtalsmallar (word-format):

OBS! Avtalsmallarna är bara exempel på hur äktenskapsförorden kan skrivas. Vid komplicerade förhållanden, rådgör med jurist.